Nikah Ve Onunla İlgili Hükümler

Nikah, ihtiyacı olan kimseler için sünnettir.

Hür bir erkeğin dört tane hür kadına kadar bir nikah altında bulundur­ması caizdir.

Köle olan bir kişi bir arada ancak iki kadını kendi nikahı altında bulun­durabilir.

Hür kişi bir cariyeyi ancak iki şartla nikahı altına alabilir:

1. Hür bir kadının mehrini verebilecek güçte olmaması.

2. Harama girme korkusunun bulunması.

Evlilik, Cenab-ı Allah´ın bütün yaratılmışlarını içine alacak şekilde ge­nel bir nizam olup insanlar, bitkiler ve hayvanlar alemi de bunun içinde­dir.

İnsanlar, bitkiler ve hayvanların devamının sağlanması için üreme du­rumunda olmaları gerekir. Yarattığı kainatın herşeyinden haberi olan yüce Allah bu üreme için de bazı sınırlamaları getirmiştir. Çünkü insanoğlu akıl dediğimiz müsbet bir olgu ve insani diyebileceğimiz müsbetlerle do­natılmıştır.

Bir erkek, gerek görürse dört tane kadına kadar bir arada bulundurma yoluyla evlenebilir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

"Beğendiğiniz kadınlardan iki üç ve dörde kadar evlenebilirsiniz, hak­sızlık yapmaktan korkar sanız bir tane alın." (Nisa: 4/3)

Ayeti Kerime´nin açık hükmünden de anlaşılacağı gibi adalet ve hakkı koruyabilme imkanı olursa ancak evlenilecek kadın sayısı dörde kadar çıkabilir. Fakat gerekli hakları verilemez ve adaletle onlara muamele ya­pılamazsa en uygunu bir tanedir..

Cariyelerle de ancak evlenmeye gücü yetmeyenler ve harama girme korkusu olan evlenebilir. Çünkü evliliğin sıhhati ancak bu şekilde ger­çekleşebilir.

Delili. Yüce Allah Kuran-ı Kerim´de şöyle buyurur:

"İçinizden imanlı hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse elle­riniz altında bulanan imanlı genç kızlarınız (sayılan) cariyelerinizden al­sın (onlarla evlensin). Bu (cariyelerle evlenmeniz izni) içinizde günaha düşmekten korkanlar içindir." (Nisa: 4/25)

Evlenmek, peygamberimizin ve diğer peygamberlerin sünnetidir. Ebu Eyüp el Ensari (r.a) peygamberimizin şöyle buyurduğunu rivayet eder:

"Dört şey peygamberlerin sünnetlerindendir: Haya, güzel koku, mis­vak ve evlenmek" [1] Başka bir hadislerinde peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

"Ey gençler topluluğu sizden evlenmeye gücü yeten evlen­sin. Zira evlenmek gözleri haramdan daha çok korur, iffetsizlikten daha da çok muhafaza eder. Evlenmeye gücü yetmeyen oruç tutsun, çünkü oruç şehvet kırıcıdır." [2]

Ebu Hureyre (r.a)´dan rivayete göre Peygamberimiz (s.a.v) şöyle bu­yurmuştur:

"Dinini ve ahlakını beğendiğiniz bir kişi, sizin ailenizden (uy­gun) bir kadına talip olursa onları evlendirin. Şayet öyle yapmazsanız: yeryüzünde fitne ve fesad olur." [3]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Tirmizi, 1080.

[2] Buhari, 4779; Müslim, 1400.

[3] Tirmizi, 10.

Kadı Ebu Şuca?, Ğayet?ül-İhtisar ve Şerhi , Ravza Yayınları: 425-426.Eserin yazarı: Kadı Ebu Şuca Eser: DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ