Sadaka-ı Fıtrin Vacip Olmasının Şartları

Sadaka-i Fıtır veren kimsenin müslüman olması ve Ramazan ile Ra-mazan´dan sonra şevval ayından en az bir zamana kavuşması lazımdır. Ramazanın sonuncu gününde güneş battıktan sonra ölen kimse için sada­ka-i fıtır verilir. Fakat bu andan sonra doğan kimse için verilmez. Bir kâ­firin yanında nafakasını vermeye mecbur olduğu müslüman kimseler var­sa o kimsenin, bunlar için Sadaka´i Fıtır çıkarması vacibdir.

Sadaka-i Fıtri bayram namazından evvel çıkarmak sünnettir.

Ramazan ayının başından da çıkarmak caizdir. Bayram gününün sonu­na kadar te´hir etmek mekruhtur. Bayram gününden sonraya özürsüz ola­rak geciktirmek haramdır. Fakat malının telef olması veya verilecek müs-tehak kimselerin bulunamaması özürlerine binaen geciktirmek haram de­ğildir.

Sadak-i Fıtri bulunduğu memleketteki fakirlere dağılması vacibdir. Başka memlekete nakledilmesi caiz değildir. Sadaka-i Fıtır zekatın veril­mesi gereken sekiz sınıfa dağıtılır.

İmam Rafii´ye´ göre bir sınıfa dağıtmak da caizdir. Bu zamanlarda ve memleketlerde amel buna göredir. İhtiyatlı olarak İmam Rüyani´nin görü­şüne göre üç sınıfa da dağıtılır.

Yukarıda sadaka-ı fıtır un veya para olarak verilemez demiştik. Bu, Şa­fii Mezhebi´ne göredir. Şartlar ve durumlar nazar-ı itibara alınarak yani fakirlerin de durumu gözönünde bulundurularak Hanefi mezhebi taklit edilerek para olarak ta verilebilir.


Eserin yazarı: Kadı Ebu Şuca Eser: DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ