Ihramlı Kişiye Haram Olan Şeyler

İhramlı kişiye on şey haramdır:

1- Dikili elbise giymek.

2- Erkeğin başını kapatması ve kadının da yü­zünü kapatması.

3- Saçları taramak.

4- Saçları traş etmek.

5- Tırnakları kesmek.

6- Koku sürünmek.

7- Av avlamak veya öldürmek.

8- Nikah kıy­mak.

9- Cinsi münasebette bulunmak.

10- Şehvetle kadına dokunmak.

Bütün bunlarda fidye vardır. Yalnız nikah kıymakta fidye yoktur. Çün­kü nikah sahih olamaz.

Bunlardan hiç birisi haccı ifsat etmez (bozmaz). Haccı ifsad eden tam cinsi münasebettir. Cinsel birleşme olmadıkça hac ifsad olmaz.

-İlk iki yasağa delil, İbni Ömer (r.a)´dan şöyle rivayet edilmiştir: Bir adam Peygamber (s.a.v.)´e sordu;Ya Resulallah! ihrama girmek isteyen bir kimse hangi elbiseyi giyer?Peygamber (s.a.v.): "Gömlekleri, sarıkları, donları, başa giyilenleri ve mestleri (ayakkabıları) giyemez. Ancak takun­ya bulamayan kimse ayakkabılarının üst kısmını keserek (takunya şekline getirerek) giyebilir." [1] buyurdu. Bu iki yasak sadece erkeklere mahsus­tur. Kadın her çeşit dikişli elbise giyer ve başını örter.-Ama bundan son­raki diğer maddeler hem kadın hem de erkekler için yasaktır.

-Saçları ve sakalları taramak sebebiyle kılların düşmesine yol açılırsa haramdır. Ancak kılların dökülmeyeceğinden eminse haram değil mek­ruhtur.

-Tırnakları kesmek de kıllar gibidir. Tek bir tırnak kesilirse yine ha­ramdır. Ancak tırnak kırılır veya eziyet verirse kırık kısmını kesmekte bir sakınca yoktur.

-Koku sürenmek. Hac sırasında devesi onu sırtından atıp öldürdüğü adamın kıssasında, adam Hz. Peygamber´e getirildiğinde peygamberimiz: "Onu yıkayın, kefenleyin; başını kapatmayın ve ona güzel koku da sürme­yin, çünkü o telbiye ile gönderilecektir." [2] buyurdu.

-Avlanmakla ilgili Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Ey iman edenler ihramda iken avı öldürmeyin."( Maide: 5/95)

-Nikah akdetmek için Hz. Osman´dan rivayete göre peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "ihramlı iken bir kişi ne nikahlanabilir. Ne de başkasının nikahını kıyabilir." [3]

İhramlı olan bir kişi nikah akdi yapar veya yaptırırsa geçersizdir.

-Cinsi münasebetle bulunmak: İhramda olan bir kişinin hangi şekilde olursa olsun cinsi münasebette bulunması haramdır. Yüce Allah Kur´an-ı Kerim´de şöyle buyurmuştur: "ihrama girerek haccı kendisine farz kılan kimse için kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur." (Bakara: 2/197)

-Şehvetle kadına dokunmak. Şehvetle kadına dokunmak ve öpmek ya da kucaklamak haramdır. İhramda iken şehevi duyguları tahrik edecek şe­kilde sözler sarfetmek de haramdır. Çünkü bunların hepsi yukarıdaki aye­ti kerimede "Kadına yaklaşmak yoktur." emri ile yasaklanmıştır.

Yukarıdaki maddelerden sadece cinsi münasebet haccı ifsad eder. Ni­kah akdi sahih olmadığı için herhangi bir şey gerekmez. Diğer maddele­rin ihlali fidye cezasını gerektirir.

Hz..Ç>mer, Hz. Ali ve Ebu Hureyre´ye "Hacda ihramlıyken hanımı ile cima eden kişinin durumu nasıldır?" diye sorulunca onlar da cevaben: "Hacanı tamamlarlar. Gelecek sene hem haccederek kaza ederler, hem de 2>nların üzerine hedy vardır." [4] buyurdular.

Arafat´ta Vakfe´yi geçiren kişi umre ameliyle yetinir. Daha sonra hac-cıni başka bir sene kaza etmesi gerekir. Ayrıca Hedy Kurbanı vermesi de lazım gelir. Hac veya umrenin rükünlerinden birini terkeden onu yerine getirinceye dek ihramda kalması lazım gelir.

Hac´da bir vacibi terkeden kişinin kurban kesmesi lazım gelir. Bir sün­neti terkeden kişiye ise terkinden dolayı bir şey lazım gelmez.

Peygamberimiz (s.a.v.) : "Gece Arafat´a yetişen hacca yetişmiştir. Ge­celeyin Arafat´ı kaçıran da haccı kaçırmıştır ve o zaman hac cim umreye çevirsin. Gelecek sene de haccını kaza etmelidir." [5] buyurmuştur.

Haccın rükünlerinden birinin terkedilmesi: Hz.Ömer kurbanını keser­ken, Hebbar b. Esved gelerek: ´Ey mü´minlerin emiri, biz sa´yı yanlış yaptık. Bugün arefe günü olduğunu zannetmiştik, dedi. Hz.Ömer: "Mek­ke´ye dönün ve Ka´be´yi tavaf edin. Safa ile Merve arasında sa´y yapın. Beraberinizde getirdiyseniz, kurbanlarınızı kesin, sonra saçınızı kesin ve­ya kısaltın, sonra memleketinize dönün. Gelecek sene tekrar hacca gelin ve kurban kesin. Kurban kesmeye gücü yetmeyen kişi üç gün hacda, yedi gün de evine döndükten sonra oruç tutsun." dedi.[6]

Haccın rükünlerinden birini terkeden kişi o rüknü yerine getirmeden ihramdan çıkmamalıdır. Çünkü mu´teber bir hac bütün erkanların yapıl­masıyla olur. Bu nedenle haccın bir rüknü terkedilmişse yerine getirilme­lidir. Arafat vakfesi dışında diğer erkanların belli bir vakti yoktur. Bundan dolayı terkedilen rükün daha sonra yerine getirilebilir.

Haccın vaciplerinden birinin terkedilmesi: Haccın vaciplerinden birini terkedenin kurban kesmesi gerekir.. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyur­muştur: "Haccın bir nüsukunu terkedenin bir kurban kesmesi gerekir." [7]
--------------------------------------------------------------------------------

[1] Buhan,I468ıMu.\hm. 1177

[2] Buhan, 1742, Muslini. 1206

[3] Muslim, 1409

[4] El-Mın aüa İmam Malık, 21 241

[5] Dmekuııu, 2/24!

[6] El-Mtn ana´ İmam Malık. 1/383

[7] Bt´Vİıakı, E! Mecmu 8106


Eserin yazarı: Kadı Ebu Şuca Eser: DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ