HAYIZ, LOHUSALIK VE İSTİHÂZA KANLARINI TEFRİKTE ÖLÇÜ

Kadının tenâsül uzvundan çıkan ve bazı hükümlerin değişmesine sebep teşkil eden kanlar, üçe ayrılmaktadır:
I- Hayız kanı:
Bir hastalık olmaksızın veya çocuk doğurmaksızm muayyen müddetler içinde rahimden gelen kandır.
Hayzın en az müddeti üç, en uzun süresi on gündür. Bu iki müddet arasında görücelek kanlar da "hayız kanı"dır. Bu müddet içinde kanın devamlı gelmesi şart değildir. 3-10 günlük müddet arasında kısa veya uzun süre devam edebilir.
İki âdet arasındaki temizliğe "tuhur" denilir. Temizlik hâlinin en az süresi onbeş gündür. Tuhur, bundan daha kısa olamaz, daha uzun olabilir.
Kanının rengi Kırmızı, siyah, yeşilimsi toprak renginde veya bulanık olabilir.

II- Nifâs (lohusalık) kanı:
Kadının çocuk doğurmasını müteakip gelen kandır. Nifâs kanını en azı için belirli bir müddet yoktur. En fazla devamı ise kırk gündür. Bazı kadınlar ilk doğumda on, onbeş veya yirmi gün kan gördükten sonra kanama son bulur. Binâenaleyh, onların lohusalık müddeti bu kadar olmuş sayılır. Bundan sonra boy abdesti alıp namazını kılar. Ramazan ayında ise orucunu tutar.
Nifâs müddeti içinde görülen temizlik de nifastan sayılır. Meselâ bir önceki doğumda yirmibeş gün kan gören bir kadın, daha sonraki doğumda onbeş gün kan görecek olsa, bundan sonra beş gün hiç kan gelmese ve daha sonra beş gün daha kan görse, arada geçen beş gün temizlik süresi de lohusahktan sayılır.

III.İstihâza kanı:
Rahimden değil de bir damardan gelip tenâsül uzvu yoluyla akan kandır.
Bu tarife göre mes'eleye değişik yönlerden yaklaşacak olursak şu kanlaı aa "istihâza" sayılır:
a) Bir kadında üç günden az, on günden fazla müddetle gelen
kan, hayız değil, ihtihaza kanıdır.
b) Hâmile olan bir kadından doğumdan önce zuhur eden kan, ihtahaza kanı sayılmaktadır.
c) Henüz dokuz yaşına basmamış bir kız çocuğundan gelen kanda istihâza kanıdır.

Bu kan diğer uzuvlardan gelen kan gibidir. Bununla sadece abdest bozulur. Devamlı olursa o kadın özür sahibi sayılır. Müstehâza addedilen bir kadın, namazını terk ve orucunu tehir etmez. Evli ise cinsî mukarenet haram olmaz.


Eserin yazarı: Mehmed Emre Eser: Müslümanca yasama sanati 3

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Müslümanca yasama sanati 3