Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

12.Beyit

و رب العرش فوق العرش لكن * بلا وصف التمكن واتصال

Arşın rabbi arşın üzerindedir, lakin mekandan ve zamandan münezzehtir

İzah
Hz. 'ın bir mekanla mütemekkin olması "Muhalefün lil-Havadis" sıfatına uygun değildir. Selef alimleri ayette tevil yapmayı uygun görmeyerek "istiva malum, keyfiyyet meçhul" demişlerdir. keyfiyyetinden sual etmek caiz değildir. Halef ulemasına göre ise "istiva'dan maksat "oturmak" değil, kastetmek, yönelmek, istila etmek ve hakimiyeti altına almak gibi manaları da vardır ve bu manaya tevil edilmelidir. Usul-u Fıkha göre islamın temel akidelerine ters düşmemek şartıyla açık olmayan ayetleri tevil yoluyla izah etmek mümkündür. Ancak bunu da ancak "müctehid" olanlar yapabilir


Eser: Şerhul Emali

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Şerhul Emali

MollaCami.Com