Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

24. GiRiSiN DIPNOTLARI

2. Bkz.; Hannâ el-Fâhûrî, a.g.e., c. l, s. 550

3. Bkz.; Kitâbu Kelile ve Dimne, (el-Marsafî tarafından incelenen nüsha) Beyrut, 1994, s. 5

4. Bkz.; Th. Benfey, Pantschatantra (fünf Bücher Indischer Fabeln) Märchen und Erzâhlungen, 2 cilt, Leipzig, 1859

5. J. Hertel, Tantrakhyayıka, die alteste Fassung deş Pancatantra (Sanskritçe'den çeviri, giriş ve notlar ile) Leipzig ve Berlin 1909, ayrıca bkz.; Hertel, Pancatantra, Harvard Oriental Series, XI-XIV

6. Theodor Nöldeke, Burzöes Einleıtung zu dem Buche Kalila wa Dimna (Schriften der Wissensch. Gesellesh. Strassburg, bölüm: 12, Strassburg, 1912)

7. Bkz.; Kelile ve Dimne, el-Marsafi neşri, s. 7

9 Bkz.; Kelile ve Dimne, el-Marsafi neşri, s. 6-7

10. Bkz.; Kelile ve Dimne, el-Marsafi neşri, s. 8

11. Theodor Nöldeke, Burzoes Einletung zu dem Buche Kalila wa Dimna (Schriften der Wissensch. Gesellesh. Strassburg, bölüm 12, Strassburg, 1912)

12. G. Bickell, Kalilag und Damnag, alte syrische Übersetzung deş Indischen Fürstenspiegels, Leipzig 1876. Bu ilk neşirde 10 bab vardır.

13. F. Schultess, Kalila und Dimna, Berlin 1911, (Süryânîce metin ve Almanca'ya çevirisiyle)

14. İslam Ansiklopedisi, (Milli Eğitim'in Leiden baskısını esas alarak yaptığı eski ansiklopedi) 1967, c. 6, s. 554

15. A. y.

16. William Wright, The Book of Kalilah and Dimnah, transl. from Arabıc into Syrıac, London 1884

17. İslam Ansiklopedisi 1967, c. 6, s. 554

18. el-Marsâfî, Kelile ve Dimne neşri, 1994, s. 19

19. E. G. Brown, A Literary History of Persia, Londan 1906, c. 2, s. 349

20. E. G. Brown, A History of Pers. Literatüre under Tartar Dominion, Cambridge, 1920, s. 111

21. E. G. Brown, a. y, s. 503

22. Silvestre de Sacy, NE, X, l, 59

23. Turtûşî, Sirâcü'l-Mulûk, çeviri ve notlandırma: Said Aykut, İstanbul 1995.

24. Ebu Mansur Seâlibî, Hükümdarlık Sanatı (Âdâbu'l-Mulûk) Çev. Said Aykut, İst. 1997

25. İslam Ansiklopedisi (Milli Eğitim neşri) c. 6, s. 555

26. Vittario Puntani, Quattrö recensioni della versione greca del Kitâb Kalilah va-Dimnah, (Soc. Asiat. neşriyatı) İtalya 1889

27. Bkz.; el-Marsafî, Kelile ve'Dimne, 1994, s. 19

28. J. Derenbourg, Deux versions hebrâiques du Livre de Kalilah et Dimnah, Paris, 1881

29. Johannes de Capua, Directorium vitae humanae, neşreden: J. Derenbourg, Paris 1887

30. el-Marsafi, Kelile ve Dimne 1994, s. 24

31. el-Marsafi, a.g.y.

32. el-Marsafi, a.g.e. s. 25

33. el-Marsafî, a.g.e. s. 26

34. Hamdullah Mustavfî, Tarih-i Güzide, neşreden: Browne, G. M. S. XIV,

844 v.d; Browne, A History of Persian Literatüre under Tartar Dominion, s. 93 •

35. İslam Ansiklopedisi (M. E baskısı) c. 6, s. 556

36. İslam Ansiklopedisi (M. E. baskısı) c. 6, s. 557

37. İslam Ansiklopedisi (M. E. baskısı) c. 6, s. 555

38. İslam Ansiklopedisi (M. E. baskısı) c. 6, s. 556; V. Chauvn, Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux Arabes. 2, Kalilah, Leipzig 1897

39. Bu târihî metin için bkz.; el-Cehşiyâri, Kitâbü'l-Vüzerâ ve'1-Küttab, tahkik: Mustafa es-Sakâ, Kahire 1980, s. 104

40. el-Cehşiyâri, a. e; s. 105

41. Kelile ve Dimne, 1994, Beyrut (el-Marsafi'nin takdimiyle) s. 58

42. Mesûdî, Mürûcu'z-Zeheb ve Meâdinü'l Cevher, (Charles Pellat neşri) Beyrut, el yazması c. 4, s. 242

43. el-Bakıllânî, Îcâzu'l-Kur'an, s. 18

44. M. Guidi, la lotta tra L'İslam et il manicheismo, un libro di İbn al-Muqaffa' contro Corano confutato da al-Qasım b. ibrahim, Roma, 1927 (İncelenen metnin Arapça başlığı: "Kitabu'r-Reddi Ale'z-Zındîk el-Laîn")

45. Kasım b. İbrahim b. Tabataba, Kitabu'r-Reddi Ale'z-Zındîk el-Laîn, (M. Guidi neşri) s. 8

46. Bkz.; Seyyid el-Murtaza, el-Emâlî, Kahire 1907, c. l, s. 93; Abdülkadir el-Bağdadî, Hızânetü'l- Edeb, Kahire, c. 3, s. 409; el-Birûnî, Tahkîk Mâli'1-Hind, (Sachau'ın neşri) London 1887, s. 132

47. Kelile ve Dimne, (Muhammed el-Marsafi'nin takdimiyle) 1994, Beyrut, s. 68

48. Ebu't-Tayyib el-Lügavî, Merâtibü'n-Nahviyyîn, Mısır, (tarihsiz) s. 28

49. Eski İslam Ansiklopedisi (M. E. baskısı) c. 5-11, s. 866

50. A. y.

51. Seâlibî, Hükümdarlık Sanatı, (Arapça adı: Âdâbu'l-Mulûk, Celîl el-Atıyye tahkıkıyla) İst. 1997, Çev. Said Aykut s. 184

52. Eski İslam Ansiklopedisi (M. E. baskısı) c. 5-II, s. 866

53. Bkz.; İbn Kuteybe, Uyûnu'l-Ahbar, (4 cilt) Kahire 1930, (özellikle Kisra Hüsrev Perviz'le ilgili bölümler)

54. Seâlibî, A. g. e., s. 41

55. Mesûdî, Murûcu'z-Zeheb, (Charles Pellat neşri) Beyrut 1966, c. l, s.

276, paragraf no: 541

56. Mesûdî, Murûcu'z-Zeheb, c. l, s. 229, paragraf: 480. İslam Ansiklopedisinde verilen sayfa yanlıştır. II. 143 değil II. 44 olmalıydı. Bu numaralar elyazmanın cildini ve sayfasını göstermektedir; neşredilen nüshada belirtilmiştir.

57. Eski İslam Ansiklopedisi (M. E. baskısı) c. 5-II, s. 867

58. İbn Ebî Usaybia, Uyûnu'1-Enbâ Fi Tabakâti'l-Etıbbâ, Kahire, 1299 h. c. l, s. 308

59. Hannâ el-Fâhûrî, el-Câmi" Fî Târîhi'l-Edebi'l-Arabî, Beyrut 1995, (2. baskı) c. l, s. 533

60. Muhammed Kürd Ali, Resâilu'l-Bülega, Mısır 1908, (el-Edebüs-Sagîr bölümü) s. l

61. Muhammed Kürd Ali, a.g.e, s. 39

62. Şevki Dîf, Asru'l-Ümevî el-Ahîr, Dâru'l-Maârif Mısır, s. 523

63. Muhammed Kürd Ali, a.g.e, s. 118


Eserin yazarı: Beydebâ -İbnü'l-Mukaffa Eser: KELİLE VE DİMNE

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

KELİLE VE DİMNE

MollaCami.Com