Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

NAMAZI TERKEDENİN DÎNİ OLMADIĞI BABI

Bu mevzuda Allah Resûlü'nden varid olan Hadis'i Şeriflerin zikri.

İbnu Ömer (R.A.)'dan, şöyle dedi: Resûlullah (S.A.V.) şöyle dedi: namaz'ı olmayanın din'i yoktur.
Bu Hadis'i Tebarini Mu'cemus'Sağir da (60) hasen bir senedle rivayet etmiştir.

Ömer İbnu'l-Hattab (R.A.)'dan, şöyle dedi: Adamın biri gelerek Resûlullah (S.A.V.)'e şöyle dedi: "Ya Resûlellah, Allah katında İslâm'da, (en efdal) olan nedir, söyler misin" Resûlullah (S.A.V.) de "Vaktinde namaz kılmaktır" dedi. "Zira namaz'ı terkedenin dini yoktu ..."
Bu Hadis'i Beyhaki Şuabu'1-İman da rivayet etmiştir. El-Kenz (21618)

Bu mevzuda Allah Resulü'nün ashabından varid olan eser'lerin zikri.

İbnu Mes'ud (R.A.)'dan, şöyle dedi: "Her kim ki, NAMAZ'ı terkederse onun DİN'i yoktur."
Bu Eser'i İbnu Ebi Şeybe , Musannaf da (10446) ve İman da (47) Taberâni Mu'cemu'l-Kebir de (8942) Muhammed İbnu Nasr Kitabu's-Salat da (935) ve Beyhaki Şuabu'l-İman da (42) rivayet etmişlerdir. Ayriyeten Şeyh Elbâni Terğib'in sahih'inde tahric etmiştir.

Abdullah İbnu Amr (R.A.)'dan, dedi ki: "Namaz'ı terkedenin din'i yoktur."
Bu Eser'i Buhâri Tarihu'l-Kebir de (7/95) rivayet etmiştir.

Ebû'd-Derda (R.A.)'dan, şöyle dedi:
"Namazı olmayanın iman'ı da yoktur."
Bu Eser'i Hibetu'llahi't-Taberi Usulu's-Sünne'de (1536) Muhammed İbnu Nasr el-Mervezi Kadru's-Salah da (945) İbnu Abdil-Ber Temhid de (4/225) hasen bir senedle rivayet etmişlerdir.Ve Şeyh Elbâni de Terğib'in sahihin'de (574) tahric etmiştir.Eserin yazarı: Ebu Said el-Yarbuzi Eser: Namazin terkinin hükmü

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Namazin terkinin hükmü

MollaCami.Com