15.Ölüm Hastalığında İnsanın Diyeceği Şeyler

İmam-ı Ahmed, İbn-i Ebi'd-Dünya ve Deylemî, Ebi'd-Derda (Ra-diyallahu anh'dan rivayet ettiklerine göre Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) :
«Ölünün başında Yasin-i Şerif okununca Allah Ona ölümü ko­laylaştırır.» diye buyurmuştur.

Ma'kil bin Yesar (Radiyailahu anhJ'dan rivayet edildiğine göre Resûlüllah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) :

«Ölünüzün başında Yasin'i okuyun,» buyurmuştur.

îbn-i Hibban, demiş ki;

Ölüden kasıt, ölüme yaklaşan kişi demektir.yoksa ölüye okunmaz.[1]

îbn-i Ebi Şeybe ve Mervizi, Câbir Bin Zeyd Radiyllah anh) den rivayet ettiklerine göre, şöyle demiştir:

ölüye okun

«Kişi ölüme yaklaştığı zaman başında Ra'd Sûresinin okunma sini müstehap görüyordular. Çünkü bu, Ondan zorlukları igiderir, Ruhunun alınmasını hafiflendirir ve halini kolaylaştırır.

Resûlüllah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem)'in hayatında ölü ölü­me yaklaştığı saat içinde şöyle denilir idi:

«Yâ Rabbi filan oğlu falana mağfiret et. Yatacağı yeri hoş kü, kabrini geniştendir. Ölümden sonra, ona rahat ver, onu peygam­berine kavuştur. Kendisine sahip ol, ruhunu sâlihlerin ruhları içine yükselt. İçinde, sağlık daimi olan, yorgunluk ve zafiyet bulunma­yan bir âlemde bizi birleştir,» denilir ve Resûlullah (SaUallâhû Aley­hi ve Sellem)'e salavât getirilirdi.

Ruhu alınıncaya kadar, bu şekil tekrar ediliyordu.

İbn-i Ebi Şeybe ve Mervizi, Şa'bi'den rivayet ettikleri; şöyle demiştir:

Ensar Ölünün başında Bakara suresini okurlardı.»

Ebû Nuaym, Katâde (Radıyallahû AnhVdan rivayet göre, ettiğine göre o:

«Kim Allah'a karşı takvalı İse Allah ona bir çıkış kılar» [2] mea­lindeki âyette geçen «çıkış»tan nıaksad dünya şüphelerinden, ölü­mün sıkıntısından ve kıyamet günündeki duraklardan kurtuluş de­mektir,» demiş.

Müslim Ebi Said'den rivayet ettiğine göre:

Resûlullah (SaUallâhû Aleyhi ve Sellem) : «Ölünüze 'Lâilahe illallah'ı telkin ediniz,» buyurdu.

îbn-i Hıbban, demiştir ki, ölüden kasıd ölüme yaklaş demektir.

Kişi de-Muâz bin Cebel (Radıyallahû anhl'dan rivayet edildiğine Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: «Kim ki son sözü Lâilahe illallah olsa o cennete girer.»

Beyhakî, Şuâb-ı İman'da îbn-i Abbâs (BadıyaÜahü anh) 'dan 'ri­vayet ettiğine göre:

Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Seüem) şöyle buyurdu: «Çocuklarınıza ilk olarak Lâilahe illallah'ı telkin ediniz. Çünkü, ilksöz ü ve son sözü «Lâilahe illallah» olan kişi, bin sene yaşasa, hiç­bir günahtan sorguya tutulmaz.»

Beybakî demiş ki «Bu garip bir haberdir. Bunu ancak bu isnad-la yazdık.» -

Ebu'l-Kasım el-Kuşayri, E&nali'sinde, Ebu Hüreyre (Radıyallahû |anh) 'dan merfuan [3] rivayet ettiğine göre :

Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Vellem) şöyle buyurdu: «Hastalarınız ağır lastiği zaman onlara -Lâilahe illallah»ı söyle­meğe zorlamayın, onlara onu söylemelerini telkin edin. Çünkü hiç bir münafık bu kelime ile hayatına son vermiş değildir.»

Abdullah bin Ebi Evfa {Radıyallahû anh) 'dan rivayet edildiğine göre:

Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) 'a bir adam geldi:

— Yâ ResûlaUah, biraz ilerde bir adam ölüme yaklaştı, ona «Lâilahe illallah» telkin ediliyor, (ama) o söyleyemiyor, dedi.

Bunun üzerine Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) buyur­du :

— Bu kelimeyi hayatında söylemiyor muydu?

— Evet, dediler. Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) :

— Öyle ise, neden Ölümünde söyleyemiyor, deyip kalktı. Biz de onunla beraber kalktık. Adama gittik. Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) :

— Ey genç «Lâilahe illallah» söyle, buyurdu. O:

— Söyleyemiyorum, dedi,

— Neden, buyurdu.

Dedi:

— Anama karşı geldiğimden. Buyurdu:

— Anan sağ mı?

— Evet, dedi.

Bunun üzerine Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) :

— Anasını çağırın, buyurdu. Çağırdılar, geldi. Resûlullah (Sallalâhû Aleyhi ve Sellem) ona buyurdu

— Bu oğlun mu?

— Evet, dedi. Buyurdu:

— Buna şefaat etmediğin zaman biz bunu yüksek sıcaklıkta bir ateş içinde yaksak nasıl görürsün?

Kadın:

— Ona hakkımı helâl etsem ne olur, dedi. Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellenıî :

— Allah ve biz de şahidiz ki sen oğluna hakkını helâl ethn. Kadın:

— Evet, ben oğlumdan razıyım, dedi.

Bunun üzerine Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) :

— Ey genç «Lailahe illallah» söyle, buyurdu.

Genç de:

— «Laiahe illallah,» dedi.

Bunun üzerine Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Selem)j:

— Benimle onu ateşten kurtaran Allah'a hamd olsun, diye bu­yurdu.

İbn-i Asakir, Abdurrahman el-Muharibi'den rivayet ettiğine gö­re, şöyle demiştir: . .

«Bir adama ölüm gelmiş, ona demişler ki, 'Lailahe illallah' söyle, demiş: 'söyleyemiyorum1, bir gurupla arkadaş idim, bana Ebu Bekir ve Ömer (Radıyallahû AnhümaVya sövmeyi teşvik ediyordular.

Ebû Yala ve Hâkim sahih bir sened ile Talha ve Ömer (Radıyal­lahû anhümaVdan rivayet ettiklerine göre, şöyle demişlerdir:

Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve SellemJ'den işittik diyor t «Ben bir kelime biliyorum, kişi ölüm anında onu söylediği za-, man, ruhu cesedinden çıkarken ruhunda bir rahatlık görür. Kıya­met gününde o kelime ona bir nur olur. «İlla» lafzını söylediği za­man, Allah sıkıntısını giderir, rengini açar ve kendisi de «Laüahe illallah»in onu nasıl sevindirdiğini, selâmladığını görür.»

Ebu Hüreyre (Radıyallahû anlı)'dan rivayet edildiğine gör Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) şöyle diyordu:

«Melek'ül-mevt, ölümde olan bir adama gelmiş, bütün azasını açmış, onda bir hayır görememiş. Sonra çenesini açmış, bakmış, dili damağına yapışık olarak -Lailahe illallah» diyor. Bunun üzerine o, bu ihlas kelimesiyle onu af etmiş.»

Ebû Nuaym, Ferkad es-Senci'den rivayet ettiğine göre şöy e1 de­miştir :

«Kul ölüme yaklaştığı zaman, soldaki melek sağdaki meleğe ar­tık ondan in,der. Sağdaki melek der ki, inmiyorum. Umulur ki, «Lailahe illallah» der. Onu da yazarım.»

Taberanî, Evsat kitabında, Ebû Hüreyre ve Ebû Said el-Hudrl (Radıyallahû anhümâ) 'dan merfuan şöyle rivayet etmiştir:

«Kim ölüm anında, «Lailahe illallah,» Allahü ekber velâ havle velâ kuvvete illa billahi'1-aliyyi'l-azim, dese ebede kadar ateşin yak­masından mahfuz kalır.»

Hâkim Sa'd İbn-i Ebî Vakkas (Radıyallahû ahhVdan rivayet et­tiğine göre:

Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) : «Size Allah'ın ism-i azamini öğreteyim mi? İşte O, Yûnusun duası: «Lailahe illa ente sübhâneke inni küntü mine'z-zâlimin»dir.

Herhangi bîr müslüman ölüm başladığında bunu kırk sefeıj| söy­lese, ve o hastalıkla Ölse ona bir şehid ücreti verilmiş olı|ür. Şayet kurtulsa mağfiret edilmiş olarak kurtulur,» buyurdu.

Ebû Hüreyre (Radıyallahû anh) 'dan merfuan rivayet ec ildiğine göre:

Resûlullah CSallallâhû Aleyhi ve Sellem) ona:

«Yâ Ebâ Hüreyre, hak bir şeyi sana söyleyeyim mi? Kim ilk has­talıktan yattığında onu okusa Allah onu ateşten kurtarır. Ben «evet» dedim. O buyurdu \

«Allah birdir. Öldüren dirilten O'dur. O ezeli ve ebedidir. Her­kesin ve her tarafın Rabbidir. Paktır. Bütün hallere karşı yapılan bütün güzel hamdlar O'na mahsustur. Zat ve sıfatı mukaddes ve yücedirler. Kudreti her tarafı istilâ etmiştir» de ve şöyle duâ et i

«Yâ Rabbi! Eğer ruhumu almak için beni hasta etmişsen ru­humu, senden Cennet kazananlarm ruhları içine dahil et, onları ateş­ten kurtardığın gibi beni de ateşten kurtar.»

İşte şayet bu hastalıkta ölsen Allah'ın rızasına kavuşup ve cennetine gidersin, eğer günahların varsa da Allah onları afv îbn-i Asâkir, Ali bin Ebi Talip (Radıyallahû anhl'dan rivayet ettiğine göre şöyle demiştir:

Resûlullah CSallallâhû Aleyhi ve Sellem)'den işittim diyor:

şöyle

«Bâzı kelimeler ki kim Ölümünde onları söylese Cennete girer. Ö kelimeler şunlardır:

üç sefer., üç sefer..

«Bütün kâinat, elinde olan öldürüp dirilten, gücü her şeye ye­ten Allah her kusurdan münezzehtir.» bir sefer...•*•

Ebû Hüreyre (Radıyallahû anh) 'den rivayet edildiğine göre, Re-sûlullah (Sallaîâhû Aleyhi ve Sellem) Allah'dan şöyle nakletmiştir:

«Mümin kulumu ruhunu aldığımda bana hamdetmesi benim yanımda bütün hayırlar kadar yüksektir.»

Beyhakî, Şuab-ı İman'da, îbn-i Abbas (Radıyaîlahû anh)'dan ri­vayet ettiğine göre;

Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu s

«Müminin ruhu, vücudundan çıkarken Allah CAzze ve CelleJ'a hamdeder.»

Saîd bin Mansûr, kendi Sünen'inde, Mervizi, Müslim ve îbn-i Ebi Şeybe, Ümmü'l-Hasan'dan rivayet ettiklerine göre, şöyle demiştir:

«Ümmü Seleme (Radıyallahû anhâl'nm yanuıda îdim. Yanma bir insan geldi. Filân kişi ölüyor, dedi. Ümmü Seleme dedi: i( Çık, öleceğini gördüğün zaman ona;

«Selâmun alel Mürselin veT hamdü liUâhi Rabbilâlemin,» de.

Taberanî, Evsat kitabında, Ebi Bekrete'den rivayet ettiğine göre, şöyle demiştir:

ResûluIlaJı (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) Ebû Seleme'nin yanı­na girdi, sekeratta idi. Gözünü açtığı zaman Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) elini uzatıp gözünü kapattı. Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) onun gözünü kapattığı zaman, evdekiler bağırma­ya başladılar. Resûlullah (Sallalâhû Aleyhi ve Sellem) onları sus­turdu ve buyurdu:

«Ruh çıktığı zaman göz onu takip eder. Melekler ölünün yanı­na gelip evdekilerin dediklerine âmin derler.» Sonra Resûlullah (Sal­lallâhû Aleyhi ve Sellem) şöyle devam ettiî

«Yâ Rabbi! Ebû Seleme'yi hidâyete ermişlerin katma yükselt. Onun yerinde, zürriyetine sahip ol. Kıyamet gününde bizi ve onu mağfiret et...»

Hâkim, Şeddat bin Evs (Radıyallahû anh)fdaa rivayet ettiğine göre; Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur ı «Ölünün yanma geldiğiniz zaman gözünü yumunuz. Çünkü göz ruhu takip eder. Ve o zaman hayırlı şeyler söyleyin, çünkü melek­ler evdekilerin duasına âmin derler.»

Beyhakî, Şuâb-ı İman'da ve Ebû Nuayin, Hilye'de, Mücahid|den rivayet ettiklerine göre îbn-i Abbas ona şöyle demiştir:

«Abdestsiz hiç bir zaman yatma. Çünkü ruhlar, alındıkları! va­ziyette dirilirler.»

Taberanî, En.es (Radıyaüahû anh)'dan rivayet ettiğin© göre; Resûlullah CSallallâhû Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

«Kim abdestli iken kendisine ölüm meleği gelse ona şeh âdet mer­tebesi verilir.»

Mervizi, Ebû Bekir bin Abdillah el-Müzeni'den rivayet ettiğine göre şöyle demiştir:

«Bir Ölünün gözünü yumduğun zaman "Bismillahi, lala milleti Rasûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem)" de.» [4]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Bu İibn-i Hibba'nın görüşüdür. Çoğunluğun görüşüne göre -ruhun ce^nazesîylt ilişkisi olduğundan cenaze ve kabir üstünde Kur'an okunur. Mütârcim

[2] Talak, 2

[3] Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sel I em)'a kadar varan bir senedle

[4] İmam Celaleddin Es-Suyuti, Kabir Alemi, Kahraman Yayınları: 78-86.


Eserin yazarı: Celaleddin Es-Suyuti Eser: KABİR ALEMİ

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

KABİR ALEMİ