Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

SARGILAR ÜZERİNE MESH

375 İmam-ı Merginani: "Cebireler (Kırılmış veya burkulmuş kemikler üzerine sarılan tahtalar) üzerine mesh etmek caizdir. Velev ki bunlar, abdestsiz iken o uzva bağlanmış olsun. Zira Resûl-i Ekrem (sav) bununla amel etti ve Hz. Ali (ra)'ye emretti"(252) hükmünü zikretmektedir. Molla Hüsrev: "Cebire üzerine mesh etmek ancak, cebire konan yere suyun ulaşması zarar vermesi veya bağlı olan cebirenin çözülmesinin zarar vermesiyle caiz olur. Muhiyt'e "Bu bellenmelidir. Çünkü insanlar bundan gafildirler" demiştir"(253) buyurmaktadır. Dolayısıyla mü'min ve mütehassıs bir doktor; herhangi bir yaraya soğuk suyun ulaşmasının zararlı olduğunu kat'i olarak bildirirse, o yara üzerindeki sargıya mesh caiz olur. Feteva-ı Hindiyye'de: "Eğer yarayı soğuk su ile yıkamak zarar verir, sıcak su ile yıkamak zarar vermez ise, onu sıcak su ile yakamak lâzımdır. Zahir olan budur"(254) denilmektedir.


376 İbn-i Abidin bu konuyu izah ederken: "Bundan maksad, İbn-i Mace'nin rivayet ettiği Hz. Ali hadisidir. Hz. Ali (ra): "İki bileğimden biri kırıldıda Resûlullah (sav)'e sordum. Bana sargılar üzerine mesh etmemi emir buyurdular" demiştir. Bu hadis zaiftir, fakat rivayet yollarının çokluğu ile kuvvet bulmuştur. İbn-i Ömer (ra)'in, sargı üzerine mesh ettiği sahih rivayetle sabit olmuştur ki, bu kâfidir. Çünkü merfû hadis gibidir. Zira bedel olan şeyleri kendi görüşüyle tayin etmek mümkün değildir. Bunu bahır sahibi söylemiştir. Sargı üzerine meshin amelen farz olması imameyn'in kavli ise de, İmam-ı Azam dahi bu kavle dönmüştür. Bilmiş ol ki, Mecmua' sahibi şerhinde şunları söylemiştir: "Sargı üzerine mesh İmam-ı Azam'a göre müstehab, İmameyn'e göre vacibtir. Bazıları İmam-ı Azam'a göre vacib, İmameyn'e göre farz olduğunu söylemişlerdir. Vacib olması müttefekûn aleyhtir diyenler de vardır ki, essah olan budur. Fetva da buna göredir"(255) hükmünü zikretmektedir.


377 Yaraya bağlanan sargılar üzerine; velev ki bunlar abdestsiz iken bağlanmış bile olsa, mesh etmek caizdir. Yara iyi olmadan, üzerindeki sargı düşse de mesh bozulamaz. Fakat yara iyi olduktan sonra sargının düşmesi halinde mesh bozulur.(256) Sargı ve emsali üzerine mesh hususunda erkek-kadın, abdestsiz ve cünüb müsavidir. Bu mesele ittifakidir. Sargı üzerine mesh için essah kavle göre kaplama ve tekrar şart değildir. Yarıdan fazlasına bir defa mesh etmek kâfidir. Bununla fetva verilir.(257) Kan veya cerahat sargının üzerine çıkarsa, abdest bozulur.(258) Böyle durumlarda sargının çıkarılıp, yeniden sarılması esastır.


Eserin yazarı: Yusuf Kerimoğlu Eser: EMANET VE EHLİYET

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

EMANET VE EHLİYET

MollaCami.Com