Aynü'l-Hakîka fî Râbitati't-Tarîka

Eserin yazarı Halis Ece

Aynü'l-Hakîka fî Râbitati't-Tarîka

(Tarikatte râbıta, hakikatin ta kendisidir)

Mehmed Fevzî Efendi
(Eski Edirne Müftüsü)

Terceme-Sadeleştirme-Tahkik-Tahriç ve Ta'lîkat
Halis ECE