Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

Kaynaklar

Kaynaklar:

(1) Buhârî, Enbiyâ, 1.

(2) İbn-i Hâcer, el-İsâbe, c. IV, s. 275.

(3) İbn-i Hâcer, a.g.e., c. IV, s. 327.

(4) Müslim, c. IV, s. 2028.

(5) en-Nisâ: 36, el-İsrâ: 23, Ankebût: 8.

(6) Buhârî, Edeb: 2, Müslim, Birr: 1.

(7) Ö. N. Bilmen, Huk. İsl. ve Ist. Fıkh. Kâmûsu, c. II, s. 223.

(8) İbrâhim Cânân, Kütüb-i Sitte Muhtasarı Terc. ve Şerhi, c. II, s:484.

(9) Sâdık Dânâ, Altınoluk Sohbetleri, c. III, s: 29.

(10) Lokman: 14.

(11) Osman Topbaş, Murâdiye Eğt. Kurumları Derg. S: 1, s: 5.

(12) Riyâzu’s-Sâlihîn ve Terc. c. I, s: 347.

(13) Riyâzu’s-Sâlihîn ve Terc. c. I, s: 356.

(14) Münâvî, Feydu’l-Kadir, c. IV, s: 318.

(15) Müslim, Birr, IX, 251.

(16) Riyâzu’s-Sâlihîn ve Terc. c. I, s: 369.

(17) Riyâzu’s-Sâlihîn ve Terc. c. I, s: 369.

(18) Riyâzu’s-Sâlihîn ve Terc. c. I, s: 368.

(19) Mustafa Eriş, Seâdet Çağından Sîmâlar, s: 65.

(20) Sâdık Dânâ, Altınoluk Sohbetleri, c. III, s: 9.

(21) el-Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, c. I, s. 335.

(22) Buhârî, Cihâd, 138.

(23) Sevim Âsımgil, Benim Müslüman Yavrum, s: 22.

(24) Numan Kurtuluş, Âmentü Şerhi, s: 253.

(25) Ebû Dâvûd, Edeb, 120.

(26) Buhârî, Akîka, 1.

(27) İbn-i Hıbbân, Sahîh.

(28) Ebû Dâvûd, Edeb, 61.

(29) İbn-i İshâk.

(30) Ebû Dâvûd, Edâhî, 21.

(31) Tirmizî, Edâhî, 16.

(32) M. Nûr Süveyd, Peygamberimiz’in Sünnetinde Çocuk Eğitimi, 72.

(33) Tirmizî, Nikâh, 1.

(34) Hadîsi Beyhakî rivâyet etmiştir.

(35) Ebû Dâvûd, Sünen.

(36) Hadîsi Hâkim rivâyet etmiştir.

(37) Münâvî, a.g.e., c. I, s: 226.

(38) Ebû Dâvûd, Salât, 26.

(39) et-Tahrîm, 6.

(40) Sâdık Dânâ, Altınoluk Sohbetleri, c. IV, 90-91.

(41) Müslim, Vasiyyet, 14.

(42) Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, c. X, s: 210.

(43) Muhammed b. Abdullâh Hânî, Âdâb, s: 50.

(44) Sâdık Dânâ, Altınoluk Sohbetleri, c. III, s: 11-12.

(45) et-Tâc, c. II, s. 283.

(46) Nesâî, c. II, s. 156.

(47) İbn-i Mâce, c. I, s. 596.

(48) et-Tebrizî, Mişkâtü’l-Mesâbîh, c. II, s. 161.

(49) et-Tebrizî, a.g.e., c. II, s. 207.

(50) Bakara: 228.

(51) el-Aclûnî, a.g.e., c. I, 36.

(52) Münâvî, a.g.e., c. III, s. 495.

(53) Riyâzu’s-Sâlihîn, c. II, s. 148.

(54) Riyâzu’s-Sâlihîn, c. I, s. 320.

(55) Müslim, c. IV, s. 385.

(56) en-Nisâ: 19.

(57) Buhârî, c. VI, s. 145.

(58) Müslim, c. II, s. 1091.

(59) Muhammed b. Abdullâh Hânî, a.g.e., s: 172.

(60) el Hucurât: 13.

(61) en-Nisâ: 1.

(62) el-Ahzâb: 35.

(63) İbn-i Hamza, el-Beyân ve’t-Ta’rîf, s. 261.

(64) Ö. N. Bilmen, a.g.e., c. II, s. 73-74.

(65) İbn-i Kesîr, en-Nisâ, 20-21. âyetin tefsîri.

(66) en-Nahl: 97, el-Mâide: 38, en-Nûr: 2.

(67) en-Nisâ: 124.

(68) en-Nahl: 97.

(69) et-Tevbe. 71.

(70) Mehmed Dikmen, İslâm’da Kadın Hakları, s: 54.

(71) el-Mâide: 38.

(72) en-Nûr: 4-5.

(73) en-Nûr: 4.

(74) İbn-i Abidîn, Reddü’l-Muhtâr, c. III, s. 326-327.

(75) Şûrâ: 49-50.

(76) Aysel Zeyneb Tozduman, İslâm’da Kadının Hakları, s: 36.

(77) el-İsrâ: 31, el-En’âm: 140.

(78) et-Tekvîr: 8-9.

(79) el-Hakîm, el-Müstedrek, c. II, s. 284.

(80) İbn-i Hacer, el-Metâlibü’l-Âliyye, c. II, s: 382.

(81) Sâdık Dânâ, Âile Seâdeti, s: 40.

(82) Heysemî, a.g.e., c. VIII, s. 156.

(83) Münâvî, a.g.e., c. IV, s. 84.

(84) Osman Topbaş, a.g.e., s: 4.

(85) Âsım Uysal, Kadın İlmihâli, s: 48.

(64) et-Tebrizî, a.g.e., c. II, s. 202.

(87) et-Tebrizî, a.g.e., c. II, s. 203.

(88) et-Tâc, c. II, s. 314.

(89) en-Nisâ: 34.

(90) M. Zekâi Konrapa, Peygamberimiz, s. 451.

(91) ez-Zümer, 9.

(92) el-Aclûnî, Birr, 138.

(93) et-Tahrîm, 6.

(94) İbn-i Kesîr Tefsîri, et-Tahrîm, 6.

(95) Osman Topbaş, a.g.e., s: 5.

(96) et-Tebrizî, a.g.e., c. II, s: 517.

(97) Buhârî, c. I, s: 34.

(98) Buhârî, c. I, s: 41.

(99) Buhârî, c. I, s: 34.

(100) H. ez-Zirikli, el-A’lâm, c. IV, s: 5.

(101) A. Himmet Berki, Büyük Türk Hükümdarı Sultan Mehmed Han, 39.

(102) et-Tevbe, 119.

(103) Osman Topbaş, a.g.e., s: 5.

(104) en-Nûr: 32.

(105) et-Tebrizî, a.g.e., c. II, sh:161.

(106) et-Tâc, c. II, s:284.

(107) Buhârî, c. VI, s: 152.

(108) Ebû Dâvûd, Maa Avni’l- Ma’bûd I, 173.

(109) Müslim, c. II, s:1019.

(110) İbnü’l-Humâm, Fethu’l-Kadir, s:343.

(111) Vehbe Zuhayli, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, c. IX, s: 13.

(112) Buhari, Müslim: c. II, s: 1086.

(113) Bekir Topaloğlu, İslâm’da Kadın, 48.

(114) Tirmizî, Salât, 13.

(115) ez-Zeylâî, Nasbu’r-Râye, c. III, s: 196.

(116) Hamdi Döndüren, Âile İlmihali, 181-182.

(117) Buhârî, c. VII, s: 178.

(118) Hüseyin Hâtemî, Kadının Çıkış Yolu, s: 41.

(119) et-Tâc, c. II, s: 285.

(120) Tirmizî.

(121) Buhârî, Nikâh, 42;

(122) Ebû Dâvûd, Nikâh, 24;

(123) İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, c. VII, s: 137;

(124) en-Nisâ: 4.

(125) en-Nisâ: 20.

(126) Hamdi Döndüren, a.g.e., s: 224.

(127) Haskefî, Dürru’l-Muhtâr, c. II, s: 452.

(128) en-Nesâî, Nikâh, 62.

(129) İbn-i Hacer, Bülûğu’l-Merâm Terc. c. III, s: 234.

(130) Hayreddin Karaman, Mukâyeseli İslâm Hukûku, s: 286.

(131) el-Bakara: 233.

(132) et-Talâk: 7.

(133) Münâvî, s: 75.

(134) Ahmed b. Hanbel, 1, 172.

(135) et-Talâk: 6.

(136) Hamdi Döndüren, a.g.e., s: 251.

(137) Kâşânî, Bedîu’s-Sanâî, c.IV, s. 24.

(138) Ö. N. Bilmen, a.g.e., c. II, s. 169.

(139) et-Tebrizî, a.g.e., c. II, s: 203.

(140) Hacı Cemal Öğüt, Fâtımatü’z-Zehrâ, s. 62.

(141) Buhârî, Dâvât c. VIII, s. 87.

(142) Ebû Dâvûd, edeb, c. IV, s. 315.

(143) Tecrîd, XI, 321-322.

(144) Müsned, c. VI, s: 106.

(145) Buhârî, c. VI, s. 193.

(146) Ebû Dâvûd, Salât, 53.

(147) Buhârî, Hayz, 19.

(148) Buhârî, Hayz, 20.

(149) Nesâî, Zekât, 69.

(150) Buhârî, Taksîr, 4.

(151) Ebû Dâvûd, Menâsik, 2.

(152) Tirmizî, Hacc, 98.

(153) Buhârî, Cihâd, 62.

(154) el-Aclûnî, a.g.e., c. I, s: 336.

(155) el-Aclûnî, a.g.e., c. I, s: 335.

(156) et-Tevbe, 41.

(157) el-Ahzâb: 59.

(158) Ahmed b. Hanbel, c. VI, s: 188.

(159) e-Zeylâî, a.g.e., c. I, s. 295.

(160) et-Tebrizî, a.g.e., c. II, s. 164.

(161) Tirmizî, Edeb, 35.

(162) e-Zeylâî, a.g.e., c. I, s. 299.

(163) Ebû Dâvûd, Nikâh, 43.

(164) Ahmed b. Hanbel, V, 24.

(165) Buhârî, c. VII, s: 130.

(166) Buhârî, c. VI, s: 173.

(167) H. el-Bennâ, el-Mer’etü’l-Müslime, 24.

(168) Müslim, c. III, s. 1680.

(169) Buhârî, Libas, 61.

(170) Buhârî, Libas, 62.

(171) Ahmed b. Hanbel, II, 134.

(172) Bekir Topaloğlu, a.g.e., s. 187-188.

(173) el-Mevsılî, el-İhtiyâr, c. III, s. 142.

(174) en-Nisâ: 135.

(175) Buhârî, c. III, s. 152.

(176) en-Nûr: 5.

(177) Buhârî, c. III, s. 159.

(178) İbnu’l-Humam, a.g.e., c. VI, s. 451.

(179) el-Aclûnî, a.g.e., c. I, s: 71.

(180) İbnu’l-Humam, a.g.e., c. VI, s. 6.

(181) Rızâ Savaş, Hz. Muhammed (s.a.v.) Devrinde Kadın, s: 271.

(182) el-Mevsılî, a.g.e., c. III, s: 142.

(183) el-Mevsılî, a.g.e., c. III, s: 142.

(184) İbn-i Hazm, el-Muhallâ, c. IX, s. 397-398.

(185) İbn-i Kayyım, İ’lâmu’l-Muvakkıîn, c. I, s: 97.

(186) İbn-i Kayyım, a.g.e., c. I, s: 97.

(187) en-Nisâ: 11-14.

(188) en-Nisâ, 34.

(189) el-Aclûnî, a.g.e., c. I, s: 304.

(190) Kâmil Mîrâs, Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VII. Baskı.

(191) İbnü’l-Hümâm, a.g.e., c. III, s: 22.

(192) Aynî, Umdetü’l-Kârî, c. IX, s: 528.

(193) Ebû Dâvûd, Hadis no: 1187.

(194) Ahmed b. Hanbel, II, 397.

(195) en-Nisâ, 34.

(196) en-Nisâ, 34.

(197) en-Nisâ, 34.

(198) en-Nisâ, 34.

(199) en-Nisâ, 34.

(200) en-Nisâ, 35.

(201) Vehbe Zuhaylî, a.g.e. c. IX, s: 271.

(202) Vehbe Zuhaylî, a.g.e., c. IX, s: 271.

(203) en-Nisâ, 130.

(204) Bekir Topaloğlu, a.g.e., s: 79.

(205) el-Aclûnî, a.g.e. I, 36.

(206) Riyâzu’s-Sâlihîn ve Terc. c. I, s: 320.

(207) Müsned, c. IV, s: 31.

(208) Riyâzu’s-Sâlihîn ve Terc. c. II, s: 50.

(209) et-Tebrizî, a.g.e., c. II, s: 204.

(210) A. Vehbi Vakkasoğlu, Bilinmeyen Kadın, s: 128.

(211) Vehbe Zuhaylî, a.g.e., c. IX, s: 285-286.

(212) Mehmed Zihni Efendi, a.g.e., 160 v.d.

(213) et-Tebrizî, a.g.e., c. II, s.209.

(214) H. Karaman, a.g.e., s: 311.

(215) Buhârî, Nesâî, Neylü’l-Evtâr, c. VI, s: 260.

(216) Müslim, Nikâh, 22.

(217) Buhârî, c. VI, s: 129.

(218) H. Döndüren, a.g.e., s: 208.

(219) Bakara, 230.

(220) Ebû Dâvûd, Nikâh, 14.

(221) Aynî, a.g.e., c. IX, s: 541.

(222) Osman Keskioğlu, Fıkıh Tarihi ve İslâm Hukûku, s. 240-242.

(223) Tâc Tercemesi, c. II, s:581.

(224) Ömer Nasûhî Bilmen, a.g.e., c. II, s:114.

(225) Ö. N. Bilmen, a.g.e., c. II, s:114.

(226) Mehmed Zihni Efendi, a.g.e., s:6-7.

(227) el-İnsan, 8.

(228) H. Cemâl Öğüt, a.g.e., s: 162-163.

(229) Âsım Köksal, İslâm Târihi, c. III, s: 104.

(230) Ramazanoğlu Mahmûd Sâmî, Uhud Gazvesi, s: 30.

(231) Ahmed Şahin, Târihin Şeref Levhaları, s: 85-87.

(232) Sâdık Dânâ, İslâm Kahramanları, c. III, s: 9-11.

(233) M. Necâti Bursalı, Mübârek Hanımlar, s: 379, 396.

(234) Türkiye Diyânet Vakfı, İslâm Ansk. c. VI, s: 108, 112.

(235) Mustafa Râkım, Mürşid-i Müteehhilîn, s: 23.

(236) Osman Karabulut, İslâm’da Evlilik ve Mahremiyetleri, s: 82.

(237) Buhârî, c. VI, s: 160.

(238) Mehmed Saîd, Âilede Seâdet Prensipleri, s: 5-6.

(239) Münâvî, a.g.e., c. IV, s: 318.

(240) Mahmûd Kirazlı, Birinci İstişâre, s: 63.

(241) Sâdık Dânâ, Âile Seâdeti, s: 7-10.

(242) Furkan: 74.

(243) İbrâhîm: 40.

(244) İbrâhîm: 41.

(245) İsrâ: 24.


Eserin yazarı: Osman Ersan Eser: KADININ DEĞERİ VE HAKLARI

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

KADININ DEĞERİ VE HAKLARI

MollaCami.Com