VAHYİN BAŞLADIĞI ZAMAN

İlk vahiy geldiği zaman Hazreti Peygamber, inanılır kaynaklara göre, kırk yaşında idi (M. 610 senesi).
Vahyin başlangıç günü Pazartesiye tesadüf eder. Ayın hangi gününde olduğuna gelince, bu hususta ihtilâf vardır. Ramazanın 17'nci günü olması daha kuvvetlidir. Ramazanın 24'ü, 27'si diyenler de vardır. Kur'an'ın ilk nâzil olmaya başladığı zamanı tayinde ihtilâf olmakla beraber, günün Pazartesi günü, ayın da Ramazan-ı Şerif ayı olduğunda ittifak vardır. Bu husustaki delillerden bir kaçını zikredelim:
İmam-ı Müslim (261 H), Ebu Katade'den şu Hadîsi rivayet ediyor: "Peygamber Efendimize Pazartesi günü oruç tutmak soruldu: O da cevabında dedi ki: Ben o günde doğdum ve bana Kur'an nâzil olmaya o günde başladı."
İbni İshak der ki: "Resulûllaha Kur'an nâzil olmaya Ramazan-ı Şerif ayında başladı."
Allahü Taâlâ buyurur:
"Ramazan öyle bir aydır ki, insanların hidayet rehberi olan, onları doğru yola götüren. Hakkı bâtıldan ayıran parlak bürhanlı, Kur'an onda inzal
olundu, " (Bakara: 185)

Yine Cenabı Hak buyurur:
"Biz onu Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi nedir, sen onu bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. " (Kadir Sûresi)
Yine Allahü Zülcelâl buyurur:
"Hamim ve Kitabı Mübin hakkında, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz kötülüğün fena âkıbetinden uyarırız."
Bu âyetlerden anlıyoruz ki, Kur'an-ı Kerim, Ramazanı Şerifte ve Kadir Gecesinde inzâl olunmuştur. Bu hususta ihtilâf yoktur. İhtilâf üçüncü âyetteki "Biz onu mübarek bir gecede indirdik" âyetindeki mübarek geceden murad nedir, bundadır. Bundan maksat Kadir Gecesidir, diyenlere göre ortada ihtilâf kalmaz. Ancak bazı müfessirler, bu Şabanın on beşine rastlayan Berat Gecesidir, demişlerdir. O zaman Kadir Gecesi ve Berat Gecesi inzâli diye iki inzâl olur. Kur'an'ın zaten iki nüzulü vardır. Biri Levh-i Mahfuzdan semâ-i dünyadaki Beyt-i İzzete inzâlidir. Biri de oradan Ruh-u Emîn yâni Cibril vasıtasiyle Hazreti Muhammed'in kalbine inzâlidir. İki türlü inzâl olduğuna göre iki vakit olabilir. Bunlardan birine inzâl, diğerine tenzil denilmiştir.
Abbas'tan rivayet ediyorlar:
İbni Abbas: "Kur'an Kadir Gecesi sema-i dünyaya (Beyti İzzete) toptan inzâl olundu. Sonra yirmi küsür senede oradan indirildi, dedi ve okudu:
, "Kâfir olanlar derler ki, Kur'an neden toptan indirilmedi? Bizse Kur'an'ı böylece kalbini sağlamlaştırmak için böyle indiririz. Ve onu sana tertil üzere okuttuk. Onların sana karşı iradettikleri bir mesel yoktur ki, biz sana Hak ile daha iyisini getirmiyelim, onu daha güzel izah ve tefsir etmiyelim?" (Furkân: 32-33) "Kur'an'ı bölüm bölüm gönderdik ki, onu insanlara azar azar okuyasın. Biz onu kısım kısım indirmiş bulunuyoruz. " (İsrâ: 16)
Meşhur kavle göre: "O, Levh-i Mahfuz'da şerefli Kur'an'dır." âyetinin delâleti veçhile, Kur'an Levhi Mahfuzdan sema-i dünyaya (Beyti İzzete) Kadir Gecesi indirilmiştir. Sonra oradan Resulûllaha nâzil olmaya başlamıştır. İlk nüzulün başlaması 17 Ramazandır, yani bu Bedir'de müşriklerle karşılaşma günüdür. Bu mühim zafer günü 17 Ramazandır. Ve 17 Ramazan Kadir Gecesi olmak ta ihtimal dahilindedir. Çünkü Kadir Gecesi denince behemehal 27 Ramazan olduğu kesin anlaşılmaz. Bu hususta muhtelif kavil vardır. Onlardan birisi de 17 Ramazan olduğudur. Bir çok müverrihler buna kâildirler.
Leyle-i Mübareke Ramazanın 17'si olduğuna göre, Kur'an-ı Kerim'in nüzulüne de o gecede başlanmış olur. Tamamı inzâl olunmamışsa da burada küllî zikir, cüz'î murad kabilinden mecazı mürsel vardır. Keza burada şu nükte de vardır: "İnnâ enzelnâhu" buyurulmasının hikmeti, Kur'an'ın tamamı nâzil olmamışsa da tamamı inip dinin ikmâl olunacağına işarettir. İslâmın intişarına müjdedir. Tamamı indirilerek oldu bitti nazarıyla bakılabilir.


Eserin yazarı: Osman Keskinoğlu Eser: Kuranı Kerim Bilgileri

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Kuranı Kerim Bilgileri