GİRİŞ

İBN KAYYIM EL-CEVZİYYE. 1292'de Şam civarında dünyaya geldi. İbh Teymiyye başta olmak üzere döneminin ünlü alimle­rinden dersler aldı. Tefsir, usûl, kelâm, fıkıh ve nahiv ilimlerinde derin bilgi sahibi olan Cevziyye 1323'te vefat etmiştir. Velud bir ilim adamı olan Cevziyye'nin 50'nin üzerinde eseri vardır.

Eserlerinden bazıları: Zadu'İ-Mead, İ'lamu'l-Muvakkiin, İfea-setü'l-Lehfân, Hadi'l-Ervah, Medaricü's-Sâlİkîn (yayınevimiz ta­rafından yayma hazırlanmaktadır), Şerhu Esmai Hüsna, Fazlul-îlmi, EI-Fevâid.Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla, Yalnız Allah'dan Yardım Dileriz

Hamd, çok sabreden, şükredenlere nîmetiyle karşılık veren, çok yüce, çok büyük, herşeyi hakkıyla işiten, herşeyi kemaliyle gören, herşeyi lâyıkıyla bilen ve kudreti sonsuz Allah'a mah­sustur. Mahlukatınm bütün işleri, O'nun dilemesine bağlıdır, Al­lah Teala kıyamet gününde çağrısını kabirde bulunanlara işit­tirir. Bütün mahlükatın mukadderatını ve ecellerini takdir etmiş, onların geride bıraktıkları eseıleri, amelleri yazmış, onlar ara­sında maişetlerini ve mallarını taksim etmiş, onların hangisinin daha güzel amel ve harekette bulunacağını imtihan etmek için, ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galibtir, çok yargılayı­cıdır, eşsiz kahır ve kudret sahibidir, her güçlük O'na kolaydır. O, mevladır, ne güzel mevla ve ne güzel yardımcıdır O. Gökler­de ve yerde ne varsa (hepsi) O'nu teşbih (ve tenzih) eder. Mülk ve tasarruf O'na aittir. Bütün hamd O'na mahsustur. O, herşeye hakkıyla kadirdir. Sîzi yaratan O'dur, öyle iken kiminiz kâfir, kiminiz mü'minsiniz. Allah ne yaparsanız hakkıyla görücüdür. Gökleri ve yeri hakk ile yaratmış, size suret vermiş, suretlerinize de güzellik bahsetmiştir. Dönüş ancak O'nadır. Allah, ne gizler­seniz ve ne açıklarsanız (hepsini) bilir. Çünkü O, sinelerin özü­nü bile hakkıyla bilendir. Ben şehadet ederim ki, Allah'tan baş­ka ilah yoktur. O birdir. O'nun ortağı ve benzeri yoktur. O, or­tak ve yardımcı edinmekten münezzehtir. Mahlukata benzemek-en münezzeh olduğu gibi, sapkınların dediğinden de münezzeh-ır- O'nun (benzeri olmak şöyle dursun), benzeri gibisi (dahi) yoktur. O, hakkıyla işiten, kemaliyle görendir. Ben şehadet ede-ı~ım ki, şüphesiz Muhammed (s.a.v.) O'nun kulu ve resulü, mah-u«atın hayırlısı ve seçkini, vahyin emini, Allah ile kullan ara­nda elçi, Allah'ı en iyi bilen ve O'ndan en çok korkan, ümme-e en iyi nasihat eden, Allah'ın hükmüne en çok sabreden ve un nimetlerine en çok şükreden ve Allah'a en yakın olandır, "ku Allah katında mevkii ve makamı en yüce ve en büyük

olan odur. Allah katında en büyült şefaat sahibi odur. Allah Tea-la onu, imana ve cennete davet etmek için göndermiştir. Allah rızası için çalışmış, iyilikleri emretmiş, kötülüklerden nehyetmiş, Rabbinin elçisi oluşunu tebliğ etmiş, Allah'ın emrini apaçık bil­dirmiş, Allah'ın rızası uğrunda hiçbir kimsenin katlanamayaca-ğı meşakkatlara katlanmış ve Allah'ın rızasına ulaşmak için sa­bır ve şükür ile hakkıyla kaim olmuş, sabredenlerden hiç birinin ulaşamayacağı, -sabır makamı»nda sabit olmuştur. Bütün şükre-denlerin erişemeyeceği «şükür derecesi-ne yükselmiştir. Allah Teala, melekler, peygamberler ve bütün mü'minler onu methet-miştir. Bundan dolayı Livâü'1-hamd ismindeki sancak yalnız ona tahsis edilmiştir. Hz. Adem (a.s.) ve diğer bütün peygamberler, onun sancağı altında toplanacaktır. Allah Teala, -hankUi, pey­gamberimize indirdiği Kur'an-ı Kerim'in başında zikretmiştir. Tevrat ve İncil'de de bu böyledir. Peygamberimiz vesilesiyle hi­dayete ermiş olanların cennetteki son duaları da Allah'a hamd etmek olacaktır.

Allah Teala, peygamberimizin ümmetini yaratmadan önce onlara, «hamdedenler» ismini vermiştir. Çünkü, onlar Allah Tea-la'ya bollukta ve darlıkta hamdederler. Onlar bütün ümmetler­den önce cennete. gireceklerdir. Mahlukatın Üvâ'ül-hamd'e en ya­kın olanları, Allah'ı en çok hamdeden ve zikredenlerdir. Nitekim onların makam itibariyle en yükseği, en çok sabreden ve şükre-denleridir. Allah Teala, melekleri, peygamberleri ve bütün mü' minler ona cok selât (ve tekrim) ederler. Çünkü Allah'ı birleyen. O'nu tanıtan ve O'na davet eden odur.[1]
Eserin yazarı: İbn Kayyım El-Cevziyye Eser: Sabredenler ve şükredenler

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Sabredenler ve şükredenler