Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

Fıkıh ve Kelâm...

Fıkıh ilmi herkese lazımdır. Ancak, Kelâm ilmini yani iman bilgilerini, Ehl-i sünnet vel-cemaat âlimlerinin bildirdikleri îtikadı öğrenecek ve bunları akıl ile nakil ile isbât edecek ve sapıklara, dinsizlere anlatacak kadar okumak farz-ı ayn olup, bundan fazlasını öğrenmek, ancak din âlimlerine lâzımdır. Başkalarına câiz değildir. Dîne yardım etmek için, fazla öğrenmek farz-ı kifâye ise de, bunu ancak, Allah rızası için çalışan, zekî din adamının öğrenmesi câizdir. Başkaları öğrenirlerse, bâtıl yollara kayar. Kendilerini helak ettikleri gibi başkalarını da helak ederler.

Bunun için, İmâm-ı Şâfi'î hazretleri buyurdu ki, “İlm-i kelâm ile uğraşıp sapıtmak yanında, büyük günah işlemek hafîf kalır”. İmâm-ı Şâfi'înin zamanındaki ilm-i kelâm için böyle denilince, şimdiki din câhillerinin kısa görüşleri ve hayâlleri ile yazdıkları din kitaplarını okumanın yasaklık derecesini ve zararlarını artık düşünmelidir.

Yine İmâm-ı Şâfi'î hazretleri buyurdu ki, “Ehl-i sünnet îtikatını iyi öğrenmeden önce ilm-i kelâm ile uğraşmanın zararı bilinmiş olsaydı, kelâm ilmi ile uğraşmaktan, arslandan kaçar gibi kaçınılırdı”.

Şimdi, kendi aklı, kendi görüşü ile kelâm ilmi kitapları yazanlar çoğaldı. Bunların kitapları şirk ve dalâlet ile doludur. İmâm-ı Ebû Yûsüf, “Kelâm ilmi ile uğraşanların imam olması câiz değildir” buyurdu. Cahillerin kelam ilmi ile uğraşması çok tenhlikelidir. Bunun için, Bezzâziyye fetvâsında, “İlmi kelâm ile uğraşanların çoğu zındık olur” buyuruldu.

Zamanımızda, “Kur'an tercümesi” ve “Kur'anın hakîkatleri” “Kur’ana göre din” gibi isimler takıp, halkın önüne sürüyorlar. Yalnız bu kitapları okuyun, fıkıh kitaplarını okumayın diyerek, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri doğru din bilgilerinin öğrenilmesine mani oluyorlar.

Hadîs-i şerîfde, “Âlimler arasında kıymet bulmak için ve câhiller ile mücâdele için ve heryerde meşhûr olmak için din bilgisi öğrenen ilim adamı, Cennetin kokusunu bile duymayacakdır” buyuruldu. Dünyalık menfaatler için ilim öğrenen ve ilmi ile amel etmeyen kimse, islâm âlimi değildir. Bunlar, müslümanları dalâlete, felakete sürüklemektedirler. Hakîkî müslüman olmak için, sâlih müslümanların yazdığı fıkıh, İlmihâl kitaplarını okumalıdır


Eserin yazarı: Mehmet ORUÇ Eser: MEZHEPLER DOSYASI

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

MEZHEPLER DOSYASI

MollaCami.Com