Erkek-kadın isimleri

Erkek isminin sonuna arapça dişilik eki getirilerek yapılan kadın isimleri:    
Abdi (a): Kul olan, köle olan. Abdiye.
Âbid (a): Allahü teâlâya ibadet eden, kulluk yapan, zahid, köle. Âbide.
Âdil: Adaletli, adalet sahibi, doğru, doğruluk gösteren, hakperest. Âdile.
Akif (a): Bir şeyde sebat eden. Bir yerde devamlı oturan, devamlı ibadetle meşgul olan, dünya dertlerinden uzaklaşıp Allaha yönelen. Âkife.
Âkil (a): Akkılı uyanık, zeki. Reşid, olgun. Âkile.
Ali (a): Üstün yüce, yüksek, şerif ve aziz, şan, şeref sahibi meşhur. Aliye.
Âlim (a): Çok okumuş, bilgin, çok şey bilen, dır. Âlime.
Âmil (a): Bir işle mükellef, yapan yapıcı. Âmile.
Ârif (a): İlim ve irfan ehli, sabırlı, âmir, kumandan. Ârife.
Asıf (a): Şiddetli esen rüzgar, fırtına. Asıfa.
Âsım (a): Haramdan kaçınan, günahtan sakınan, kendini her türlü kötülüklerden koruyan, temiz, namuslu, iffetli. Yasak, yanına yaklaşılmıyan. Asıme.
Atik (a): Azat olunmuş, serbest bırakılmış. Soyu temiz, necîb, güzel, genç. Atîke.
Atıf (a): Meyleden, bağlayan. Atıfa.
Avni (a): Yardım eden, yardım görmüş, kafadar. Avniye.
Ayni (a): Bir şeyin iyisi ve kıymetlisi, gözde. Ayniye.
Azâd (f): Serbest, azat edilmiş, soyu sopu bilinen. Azâde.
Aziz (f): Muhterem, saygı değer. Azize.
Azmi (a): Kemikli, güçlü, kuvvetli. Azmiye.
Bahri (a): Denizci, deniz gibi gözü gönlü geniş. Bahriye.
Basri: Görmesi kuvvetli olan. Basriye.
Basît (a): Sade, düz, arızasız. engelsiz. Basite.
Bedri (a): Dolunay gibi güzel ve nurlu. Bedriye.
Behic (a): Şen, güzel, güleryüzlü, şaduman, şirin. Behice.
Besim (a): Güleryüzlü, şen, güleç. Besime.
Câhid (a): Elinden geldiği kadar gayret eden, dîni yaymak için cihad eden. Câhide.
Câvid (f): Daimi kalacı, sonsuz, baki, ölümsüz. Câvide.
Celil (a): Büyük, ulu, aziz mertebesi yüksek, azim. Celile.
Cemil (a): Güzel, cemal sahibi. Cemile.
Cevher (a): Maya, yaradılıştan gelen karekter. Cevhere.
Cevri (a): Haksızlık, eziyet, sitem, incitme. Cevriye.
Edib (a): Edepli, terbiyeli. Edibe.
Emin (a): Doğru, dürüst, güvenilir. Korkusuz, endişesiz, rahat olan. Kendisinden korkulmıyan. Çok iyi bilen. Emine.
Enis (a): Cana yakın, sevimli dost, arkadaş. Enise.
Erib (a): Akıllı, zeki, olgun. Eribe.
Fâdıl (a): Faziletli, faik, üstün, parlak. Fadıle.
Fâhir (a): Şerefli, değerli, kıymetli, mükemmel. Fahire.
Fahrî (a): Faziletli, şan ve şeref sahibi. Fahriye.
Fâik (a): Herkesten güzide, en seçkin ve en üstün. Faika.
Faiz (a): Kurtulan, ebedi saadete kavuşan. Faize.
Fakih (a): Din bilgilerini çok iyi bilen. Fakihe.
Farig (a): Vazgeçmiş, çekilmiş, rahat, asude, boş. Fariga.
Faris (a): Ferasetli anlayışlı, uyanık, usta. Farise.
Fazlı (a): Faziletli, erdemli, üstünlük sahibi. Fazilet.
Fazıl (a): Faziletli. Hünerli, olgun, ihsân sahibi. Fâzıla.
Fehim (a): Zekâlı, anlayışlı, çabuk kavrayan. Fehime.
Fehmi (a): Zeki, akıllı, anlayış sahibi. Fehmiye.
Fenni (a): Fen ve tekniğe sahip. Fenniye.
Ferdi (a): Tek ve eşsiz olan, tek şey. Ferdiye.
Ferid (a): Tek, eşsiz, eşi ve benzeri olmıyan. Feride.
Fethi (a): Fetih yapan, zafer kazanan. Fethiye.
Fevzi (a): Galip, üstün olan, selamette olan. Fevziye.
Feyzi (a): Feyizli, değerli, ilim ve irfan sahibi. Feyziye
Fikri (a): Düşünce sahibi. Fikriye.
Firuz (f): Mesut, mutlu, ferah, uğurlu, muzaffer Firuze.
Galib (a): Üstün gelen, yenen, mağlub eden. Galibe.
Habib (a): Sevgili, dost, sevilen, seven dost. Habibe.
Hâdi (a): Hidâyet eden, doğruyu gösteren, rehber. Hâdiye.
Hâfiz (a): Koruyan, esirgeyen. Hâfiza, hâfize
Hafs (a): Biriktirme, toplama. Hafsa
Hâkim (a): Hüküm veren, emreden. Hâkime
Hakîm (a): Hikmet sahibi, hikmet ilminde mahir. Hakîme
Halim (a): Yumuşak huylu, ince tavırlı. Halime
Halis (a): Hilesiz, katkısız, saf, temiz, berrak. Halise.
Hâlit (a): Ebedi, sonsuz, yaşlı, dinç. Halide.
Hamdi (a): Allaha hamd eden. Hamdiye
Hami (a): Koruyan, himaye eden. Hamiye.
Hamid (a): Hamd edici, övücü, övülmeye değer. Hamide.
Hammet (a): Çok hamd eden, çok dua eden. Hammade.
Hasib (a): Değerli, itibarlı, soylu, soyu temiz. Hasibe.
Hayrî (a): Hayırsever, iyilik sever. Hayriye.
Hazin (a): Hazine bekçisi, hazinedar. Hazine.
Hükmi (a): Hüküm sahibi, bir karara dayanan. Hükmiye
Hulki (a): İyi huy ve seciye sahibi. Hulkiye
Hüsnü (a): Cemal ve kemal sahibi güzel. Hüsniye
Hıfzı (a): Saklayan, koruyan. Hıfzıyye
Kadri (a): İtibarlı, şerefli, kıymetli. Kadriye
Kaim (a): Duran, ayakta duran, mevcut. Kaime.
Kâmil (a): Noksansız, eksiksiz, tam, kusursuz. Kâmile.
Kebir (a): Pek büyük, eşsiz büyük. Kebire.
Kerim (a): Keremi bol, kerem ve ihsan sahibi. Kerime.
Kâşif (a): Keşfeden, bulan, meydana çıkaran. Kâşife.
Kibar (a): Büyükler, terbiyeli, görgülü, nazik. Kibariye.
Kudsi (a): Kutsal, mukaddes. Kudsiyye.
Lami (a): Parlayan, parıldayan, parlak. Lamia.
Latif (a): Yumuşak, hoş, nazik, mülayim, şirin. Latife.
Lebip (a): Akıllı, zeki, anlayışlı, fatin. Lebibe
Lemi (a): Parlak, parıldayan. Lemiye
Leziz (a): Lezzetli, tatlı, hoşa gider. Lezize
Lütfi (a): Hoşluk ve güzellik sahibi. Lütfiye
Macid (a): Şan ve şerefi büyük, yüce, çok şerefli. Macide
Mahir (a): Usta, elinden her iş gelen, uzel. Mahire.
Maruf (a): Herkesce bilinen, belli, meşhur, ünlü. Marufe.
Masum (a): Suçsuz, günahsız. Masume.
Maşuk (a): Sevilen, aşk ile sevilen, sevgili. Maşuka.
Mahbub (a): Sevilen erkek, erkek sevgili. Mahbube.
Maksud (a): Kasdolunan, arzu edilen. Maksude.
Maksur (a): Kısaltılmış, bir şeye ayrılmış. Maksure.
Malik (a): Sahip. Malike.
Mansur (a): Allahın yardımıyla galib gelmiş. Mansure.
Mazlum (a): Zulüm görmüş. Mazlume.
Mebruk (a): Tebrik edilmeye lâyık kimse. Mebruka.
Mebrur (a): Hayırlı, makbul, beğenilmiş. Mebrure.
Medih (a): Övmeye sebep, övülmeye değer. Mediha.
Mecid (a): Şan ve şeref sahibi, azametli, büyük. Mecide.
Meftun (a): Gönül vermiş, tutkun, vurgun. Meftune.
Mehcur (a): Bir köşede bırakılmış. Mehcure.
Mehdi (a): Doğru yolda olan, hidayete eren. Mehdiye.
Mekki (a): Mekkeli. Mekiyye.
Melih (a): Güzel, şirin, sevimli, melahat sahibi. Meliha
Melik (a): Padişah, hükümdar, hakan, mal sahibi. Melike
Memduh (a): Övülmüş, beğenilmiş. Memduha
Memnun (a): Sevinmiş, sevinçli, razı,hoşnut. Memnune
Mergub (a): Herkesçe beğenilen rahmet gören. Mergube
Mesrur (a): Memnun, sevinmiş. Mesrure
Mestur (a): Örtülü, kapalı, gizli. Mesture
Mes’ûd (a): Bahtiyar, bahtlı, kutlu iman ehli. Mes’ûde.
Meşkur (a): Teşekküre değer, şürke layık. Meşkure
Mevlüt (a): Yeni doğmuş çocuk. Mevlüde
Meymun (a): Uğurlu, bereketli, kutlu. Meymune
Mezid (a): Artmış, arttırılmış, büyümüş. Meziyet
Mihri (f): Güneş gibi parlak ve ışıklı olan. Mihriye
Muallim (a): Tâzim eden, öğretmen, hoca. Muallime.
Mucib (a): İstenileni veren, boş çevirmiyen. Mucibe
Muhib (a): Seven, sevgi besleyen, dost, sevgili. Muhibbe
Muhlis (a): Halis, katıksız, gerçek dost, ihlaslı. Muhlise
Muhsin (a): İyilik ve ihsan eden, cömert. Muhsine
Muin (a): Yardım eden, yardımcı, muavin. Muine
Muiz (a): İkram eden, şeref veren, ağırlayan. Muize
Mukbil (a): İkballi, mutlu, bahtiyar, mübarek. Mukbile
Munis (a): Ünsiyetli, alışılan, cana yakın, sevimli. Munise
Muslih (a): İslah edilmiş, islah olunmuş. Muslihe
Muti (a): İtaat eden, boyun eğen. Mutia
Muvahhid (a): Allahın birliğine inanan. Muvahhide
Mübîn (a): Açık, belli. Mübîne
Mücâhid (a): Cihâd eden, din için savaşan. Nefsini terbiye eden, derviş, mutasavvıf. Mücâhide
Müdrik (a): İdrak eden, anlayışlı, akıllı. Müdrike
Müfid (a): Sohbetinden istifade edilen, yararlı. Müfide
Mükrim (a): İkram eden, misafir ağırlayan. Mükrime
Mümin (a): Hak dine inanmış, müslüman. Mümine
Mümtaz: (a): İmtiyazlı, seçkin. Mümtaze
Münci (a): Kurtaran, kurtarıcı, halaskâr. Münciye
Münib (a): Hakka dönen, pişman olmuş,. Münibe
Münif (a): Yüksek, büyük, ali, bülend, meşhur. Münife
Münir (a): Işık veren, parlak nurlu, aydınlatıcı. Münire
Mürşid (a): İrşad eden, doğru yolu gösteren. Mürşide
Müslim (a): Teslim olmuş olan, müslüman. Müslime
Müşfik (a): Şefkatli, merhametli, acıyan. Müşfika
Naci (a): Kurtulan, selamete kavuşan. Naciye
Nadi (a): Nida eden, haykıran, bağıran. Nadiye
Nadir (a): Ender bulunan, az bulunur. Nadire
Nafi (a): Faydalı şeyler yapan. Nafia
Nafiz (a): İçe işleyen, tesir eden, sözü geçen. Nafize
Nahid (f): Zühre yıldızı. Nahide
Naib (a): Vekil, birinin yerine geçen. Naibe
Nail (a): Muradına eren,  ele geçiren, ermiş. Naile
Naim (a): Bollukta yaşayan. Naime
Naki (a): Temiz, pak, çok takvalı, temiz insan. Nakiyye
Nami (f): Namlı, şöhretli, ünlü tanınmış. Namiye
Namık (a): Yazıcı, katip, yazar, muharrir. Namıka
Nasib (a): Pay, hisse, kısmet. Nasibe
Nâsih (a): Nasihat eden, içi temiz insan. Nâsiha
Nasır (a): Yardımcı, imdada yetişen, zafer veren. Nasıra
Nasuh (a): Öğütçü, çok nasihat eden, halis. Nasuhi
Naşid (a): Şiir okuyan, şiir yazan. Naşide
Naşir (a): Neşreden, dağıtan, saçan. Naşire
Natık (a): Söyleyen, düşünen. Natıka
Nazif (a): Temiz, pak, zarif. Nazife.
Nazim (a): Tanzim eden, nizama koyan. Nazime
Nazmi (a): Tertipli, düzenli, vezinli, kefiyetli. Nazmiye
Nebih (a): Namlı, şerefli, ünlü, tanınmış kimse. Nebihe
Nebil (a): Akıllı, anlayışlı, bilgili, faziletli. Nebile
Necib (a): Soyu temiz,  asilzade, asaletli. Necibe
Necmi (a): Yıldız gibi parlak. Necmiye
Nedim (a): Sohbet arkadaşı, samimi dost, âşık, büyükleri fıkra ve hikâyeleri ile eğlendiren, tatlı konuşan. Nedime
Nefis (a): Çok hoş, pek hoş, çok hoşa giden. Nefise
Nesib (a): Soyu sopu temiz olan. Nesibe
Nezih (a): Temiz, tahir pak. Nezihe
Nezir (a): Doğru yola sokmak için korkutan. Nezire
Nuri (a): Nurlu, ışıklı, aydınlanmış, parlak. Nuriye
Rabi (a): Dördüncü. Rabia
Rebib (a): Üvey evlat. Rebibe
Radi (a): Rıza gösteren, boyun keğen. Radiye, Raziye
Rafi (a): Kaldıran, yükselten, sahip. Rafia
Ragıb (a): İstekli, isteyıp rağbet eden. Ragıbe
Rahil (a): Göçen, göç eden, ölen. Rahile
Rahmi (a): Rahmete munsup, koruyan. Rahmiye
Raif (a): Merhametli, acıyan, esirgeyen. Raife
Rakım (a): Yazan, çizen. Rakıme
Rasih (a): Temeli sağlam, temeli kuvvetli. Rasiha
Rasim (a): Resim yapan, resim çizen, çizgi çizen. Rasime
Rasin (a): Sağlam, dayanıklı. Rasine
Raşit (a): Doğru yolda yürüyen, iyi hareket eden. Raşide
Ratib (a): Tertib eden, sıraya koyan. Ratibe
Razi (a): Rıza gösteren, kabul eden, boyun eğen. Raziye
Rebi (a): Bahar, bolluk, ilkbalan. Rebia
Refik (a): Arkadaş, yoldaş, uslu, izanlı. Refika
Remzi (a): İşaretli, işaret veren. Remziye
Resmi (a): Devlet adına olan. Resmiye
Reşit (a): Doğru yolda giden, akıllı. Reşide
Rıfkı (a): Yumuşak, yavaş, tatlı, halim selim. Rıfkıye
Ruhi (a): Ruh sahibi. Ruhiye
Ruhsar (f):Yanak, yüz, çehre. Ruhsare
Rüşdi (a): Doğru yolda giden, ergin, olgun. Rüşdiye
Sadi (a): Saade ve uğur sahibi. Sadiye
Sabih (a): Güzel, latif, şirin. Sabiha
Sabir (a): Sabreden, dayanan, acelesiz bekleyen. Sabire
Sabit (a): Doğruluğu isbat edilmiş. Sabite
Sabri (a): Sabırlı, acelesiz, dayanıklı. Sabriye
Sacid (a): Secde eden, Allaha kulluk eden. Sacide
Sadık (a): Doğru, gerçek, sadakatli. Sadıka
Safi (a): Temiz, pak, saf, arı, katkısız. Safiye
Sahib (a): Bir kimsenin refiki, arkadaşı olmak. Sahibe
Said (a): Mutlu, uğurlu,, ahiretine hazırlanmış. Saide
Sadri (a): Gögsü olan, gönül ehli. Sadriye
Sahir (a): Büyüleyici. Sahire.
Saim (a): Oruç tutan, oruçlu. Saime
Sâlih (a): Hakkı ve yetkisi olan. Dindar, dinin emirlerine uyan. İtikadı düzgün olup, farzları yapmaya, haramlardan sakınmaya çalışan ve bir kusuru olunca da hemen şartlarına uygun tevbe eden kişi. Saliha
Salim (a): Sağlam, emin ve korkusuz olan. Salime
Sami (a): Yüksek, yüce, refi. Samiye
Samih (a): Cömert, eli açık, sahavet sahibi. Samiha
Samim (a): İç, öz, asıl, merkez. Samime
Sarim (a): Keskin, kesici. Sarime
Sakıp (a): Delen, etkili, tesirli, parlak, ışıklı. Sakıbe
Satı (a): Meydana çıkan, yükselen. Satıa
Selim (a): Sağlam, kusursuz. Selime
Semih (a): Semahatli, cömert, eli, açık. Semiha
Sıddık (a): Pek doğru çok doğru sözlü Sıddıka
Sırrı (a): Sır tutan, gizliliğe dikkat eden. Sırrıye
Subhi (a): Sabahçı, erken kalkan. Subhiye
Sudi (a): Faydalı, yararlı. Sudiye
Sulhi (a): Barış taraftarı, barışsever. Sulhiye
Süheyl (a): Bir parlak yıldız. Süheyla
Şadi (f): Memnun, sevinçli, gönül ferahlığı olan. Şadiye
Şaik (a): Hevesli, istekli, arzulu, şevkli. Şaika
Şakir (a): Şükreden, gördüğü iyiliğe teşekkür eden. Şakire
Şebib (a): Gençlik, tazelik, civanlık. Şebibe
Şefik (a): Şefkatli, merhametli, acıyan, esirgeyen. Şefika
Şehim (a): Akıllı ve kurnaz yiğit, kahraman. Şehime
Şerif (a): Büyük, soylu. Hz.Hasanın soyundan. Şerife
Şevki (a): Şevkli, neşeli, istekli. Şevkiye
Şükrü (a): Şükreden, iyiliğe teşekkür eden. Şükriye.
Tahir (a): Temiz, pak, temiz. Tahire
Talib (a): İsteyen, istekli, öğrenci. Talibe
Tayyib (a): İyi, hoş, temiz, helâl, güzel kokulu. Tayyibe
Temim (a): Nazar boncuğu, nazarlık. Temime
Ubeyd (a): Kulcağız, kölecik. Ubeyde
Ulvi (a): Yüksek, yüce, manevi değeri olan. Ulviye
Ünsi (a): Arkadaş, ünsiyet etmiş, alışmış. Ünsiye
Vacid (a): İstediğini istediği vakit bulan. Vacide
Vafi (a): Yeter, tam, elverir. Vafiye
Vahid (a): Tek, bir, eşsiz, eşi ve benzeri olmayan. Vahide
Vasfi (a): Vasıflı, kaliteli mi? özellikli. Vasfiye
Vasıf (a): Vasfeden,, bildiren, öven, medheden. Vasıfe
Vecih (a): Bir kavmin ulusu, büyüğü, hürmetli. Vecihe
Vefi (a): Vefalı, tam, mükemmel insan. Vefia
Vefik (a): Uygun, kafa dengi, aynı fikirde arkadaş. Vefika
Vehbi (a): Bağış, hediye, Allah vergisi. Vehbiye
Vehib (a): Hibe eden, bağışlayan. Vehibe
Veli (a): Ermiş kişi. Veliye
Velid (a): Yeni doğmuş, çocuk. Velide
Vesim (a): Güzel, hoşa giden yüz, nişanlı. Vesime
Yümni (a): Uğurlu, bereketli, sağcı. Yümniye
Zahid (a): Helâlın fazlasından da sakınan. Zahide
Zahir (a): Açık, bir şeyin dış yüzü ve dışı, belli. Zahire
Zaim (a): Baş, lider. Zaime
Zakir (a): Anan Allahü teâlâyı daima zirkeden. Zakire
Zarif (a): Zerafetli, güzel, şık, nazik, ince. Zarife
Zati (a): Özlük, özel, zatına mahsus. Zatiye
Zeki (a): Temiz, halis, hali temiz olan. Zekiye
Zihni (a): Zihinli, akıllı, düşünceli, kavrayışlı. Zihniye
Zühdi (a): Zühd ve takva sahibi. Zühdiye
Zülfi (a): Zülüflü. Zülfiye


Eserin yazarı: Ali Güler Eser: Isimler Ve Anlamlari

  • Yeni Ekle
Yorumlar (3)

  • müyesser  - isminin anlami ne
    isminin anlami ne
  •  - şir sıla isminin anlamı nedir
    anlamını çok merak ediyorum
  •  - eymen isminin manası var mı?
    kuranda geçiyo mu talkın a geliyo mu acaaba

Isimler Ve Anlamlari