10. Makale: NEFİS VE HALLERİ

Bu kadar külfetler içerisinde, varlığını gösteren yalnız Allah’ü Taala’dır. Bundan sonra nefsin gelir. Muhatap olarak meydanda da sen varsın.

Nefis; başta Allah’ın zıddıdır. Halbuki her şey sahiplidir. Böyle olduğu için nefis, hem yaradılış itibariyle, hem de mülk olarak Allah’ındır. Bu arada nefse boş iddia ve arzu, bir de kötülükleri ile sevinmesi kalır.

İş böyle olduğuna göre, sen, Hakka uyarak nefsine muhalefet edesen; Allah için nefsine hasım olmuş olursun... Allah-ü Taala, Davud’da (A.S) şöyle buyurdu:

- “Ya Davud, ben daimi kuvvetinim, bu kuvvetini nefsine düşman olarak ibadete vermeğe çalış. “

Ey mümin, eğer sen de böyle yapar ve bu halde kalırsan, kulluğun ve Allah’a karşı olan bağlılığın doğru olur. Rızkın ne ise... rahat,güzel, hoşolarak gelir; aziz ve mukerrem olursun. Ve her şey sana hizmet etmeğe başlar. Sana tazim ederler, hürmet ederler... Çünkü onlar yaratanına bağlıdır. Sen ise onun sevgili kulusun. Onları Hak yaratmıştır. Onlar da bunu ikrar etmektedirler. Nasıl ki; Allah-ü Taala bunu şu ayetlerde haber vermiştir.

- “Allah’ı tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur, lakin siz onların tesbihini anlayamazsınız.”

- “ Göğe ve yere isteyerek veya zorla geliniz... diye buyurdu. Onlar da dediler:

- İsteyerek geldik...”

İbadetin başı nefse muhalefet etmektir. Allah-ü Taala buyurdu:

- “Nefsine uyma; nefs seni Allah yolundan ayırır.”

Davud’a da şöyle buyurmuştur:

- “Ey Davud, nefsini bırak, çünkü o, daima münazaa çıkarır. “

Beyazid-i Bestami’den (Rh.) bir rivayet vardır. Beyazid mana aleminde tecelli-i ilahiye nail olur ve sorar:

- “Yarabbi, sana nasıl gelinir?

Şu cevabı alır....

Nefsini bırak da gel...

Beyazid der ki:

Nefsimi bıraktım, yılan soyunduğu gibi ben de nefsimden soyundum... Her hayrın ve her güzelliğin onu bırakmakta olduğunu gördüm...”

Eğer takva halinde isen, nefsine daima muhalefet et... Halkın varlığını kalbinden çıkar. Onlardan her hangi bir şey bekleme. Onlara minnet etme. Onlara güvenme, onların elindeki dünyalığa göz atma. Onların iyiliği seni sevindirmesin, kötülükleri de gücendirmesin. Onların hediyesini, sadakasını, zekatlarını, adaklarını bekleme. Şayet senin mal, mülk sahibi bir adamın varsa sakın mirasına konmak için ölümünü .isteme...

Halkı hakikaten kalbinden çıkar. Onları kah açılan, kah kapanan bir kapı bil. Onları, meyvesi bazen var, bazen de yok olan ağaçlar gör... Bu işlerin hepsini bir faile bağla ve bir müdebbirin tedbiri kabul et. Bu fail ve müdebbirin de Allah olduğuna inan ki, muvahhid olasın.

Bu anlattığımız şeyleri kabul etmekle beraber kulların çalışmasını da inkar etme... Sonra cebriye mezhebine girmiş olursun. Her ikisini birleştirirsen cebriye mezhebinden kurtulursun. Allah’ın yardımı olmadan onların işi tamam olmayacağını iyi bil. Allah’ı unutarak onlara tapma. Bunların yaptığı, Allah’ın işinden ayrıdır, deme. Hakkı inkar etmiş olursun. Kadriye mezhebine girmiş olursun. Allah, gücü kuvveti verir, kullar da yapar, de...

Bu hükümlerde Allah’ın emri ne ise ona bağlan. Bunlardan haddi aşmayarak kısmetin ne ise onu al. Allah’ın hükmü, sana ve bütün mahlukata kendi verdiği hükmü ile olur. Sakın sen hakim olmaya kalkmayasın. Sen de onlar gibi kader-i ilahinin çizgisi dahilindesin. Kader ise karanlıktır. Karanlığa lamba ile gir. Bu lamba da Allah’ın kitabı, Peygamberin sünnetidir. Sakın bu ikisinden ayrılma... Eğer bir hatıra kalbine gelirse ve sıkışık durumda kalırsan, onu derhal kitap ve sünnet ölçüsüne vur... Mesela, zina etmek, gösteriş yapmak gibi şeylerden olduğunu görürsen, facir(*) ve fasiklerle(**) birleşmek gibi şeyler olursa –ki bunlar haramdır- sakın yapma... Derhal bu gibi düşünceleri bırak... Bunlardan başka haram şeyler olursa hemen ört... kaç... Kabul etme, amel etme... Bu gibi şeylerin şeytan tarafından sana hatırlatıldığını bil.

O sana gelen hatıranın, mübah olan arzulardan, evlenmek, yemek, içmek nev’inden bazı şeyler... yine yapma. İhtimal ki aklın ermediği bazı kötülükler onda gizlidir. Mesela bakarsın sana bir fikir gelir:

- Bu müşkülün için falan yere git; oradaki falan zata arz et...

Halbuki senin o zata ihtiyacın yoktur. Belki de senin ilmin, irfanın daha üstündür. Bunları da onunla anlıyorsun. Burada biraz dur. Hemen oraya koşma...

Bazen de kendi kendine dersin:

- Herhalde bu Allah tarafından ilhamdır, bununla amel edeyim...

Hayır bunu da yapma! Bu işte de hayırlısını bekle... Bunun Hak tarafından olduğunu anlamak için, o ilhamın sana tekerrür halinde gelmesi lazımdır... Yahut sana, o işi yapman için manevi bir emir verilir, o zaman yaparsın. Allah için bilgi sahibi olanlara bu gibi şeylerde bazı alametler zuhur eder; bunu da ancak akıllı veliler ve ebdal zümresi bilir.

Bu anlatılan şeyleri sakın yanlış anlama... Bunlar, emir ve yasakların haricindeki şeylere aittir. Şer’i hükümlere uyman ve tamamiyle tatbik etmen lazımdır. Aksi halde manevi alemden hiç nasib alamazsın...

Doğruyu bilen ve o yolda hidayet eden Allah’tır...

(*) Fena huylu, günahkar

(**)Allah’ın emirlerini tutmayanEserin yazarı: Abdülkadir Geylani Eser: Futuhu'l Gayb - Abdulkadir

 • Yeni Ekle
Yorumlar (4)

 • sengul eroglu  - nefis ve halleri
  nefsimizi terbiye etmekle bu dunyada gorevliyiz
 •  - amin
  amin

 •  - VE ALEYKÜMSELAM VE RAHMETULLAHİ VE BEREKATÜHÜ
  Sevgili kardeşim ALLAHCC. kimseye zulüm etmez.Bizler kendi kendimize zulüm etmekteyiz.YUNUS ALEYHİSSELAM da kavmini imana davet etti çok uğraştı fakat kavmi kabül etmedi. YUNUS AS. o kavmin helak olması için ALLAH CC. duada bulundu o kavim kendisini denize atıp öldürmek istemişti.Bir balık onu yuttu ve balığın karnında karanlık içinde kalınca ümitsizlik ve pişmanlık duydu.Kavmini ALLAHCC. havale etmemişti.Balığın karnından kurtulmak için ALLAH CC.duasında (YA RABBİ SEN HER ŞEYDEN MÜNEZZEHSİN BEN NEFSİME ZULMEDENLERDEN OLDUM BENİ AFFEYLE.)dedi kurtuldu.(YUNUSSURESİ). Sevgili peygamberimiz MEKKE yi fethederken SAHABEYİ KİRAMA KÜÇÜK CİHADDAN BÜYÜK CİHADA GİDİYORUZ deyince SAHABE İ KİRAM YA RESULALLAH BAŞKA FETHEDİLMEYEN YERMİ KALDI? diye sordular.PEYGAMBER EFENDİMİZ SAV.EVET VAR DİYE BUYURDULAR VE EN BÜYÜK CİHAD NEFİSLE YAPILAN CİHATTIR. BUYURDULAR. TASAVVUFTA NEFİS MERTEBELERİNİ GEÇİP NEFSİ MUTMAİN (HUZURLU BİR GÖNÜL VE KALP)olması için riyazat vardır.(kalp.sır.akfa .zillet.çıplaklık.yalnızlık.zikir.)gibi. Bunları yapabilenler nefsinin istek ve arzularını yapmayıp nefislerini öldürüp çile çekerek ve halvetlerde kalıp az yemek az uyumak az konuşarak ibadetle ilimle ALLAHCC.EMRİNİ YERİNE GETİRİP YASAKLADIĞI HARAMLARDAN ŞÜPHELİ OLAN ŞEYLERDEN kaçınmışlardır.Böylece ALLAH CC.Sevgili dostu vetüm insanlarca sevilen bir kul olmuşlardır. ALLAH C.C PEYGAMBER EFENDİMİZİN VE BÜTÜN ALLAH CC. DOSTLARININ SEVGİSİNDEN ŞEFAATLERİNDEN HİMMETLERİNDEN VE GİTTİKLERİ YOLDAN AYIRMASIN. AMİN. ELHAMDÜLİLAHİ RABBİLALEMİN VESSELATÜ VESSALAMÜ ALA RASULÜNE MUHAMMEDİN VE ALA ADEME İBRAHİME VE NUHA VE MUSA VE İSA VEMA BEYNEHÜM MİNEN NEBİYYİNA MURSELİN SALAVATULLAHİ ALEYHİM ECMAİN

  BİRAHMETİKE YA ERREMERRAHİMİN.


  ( •  - VE ALEYKÜMSELAM VE RAHMETULLAHİ VE BERAKATÜHÜ
  Nefsini bilen ALLAH,Ü TEALAY,I bilir diye islam alimleri tarafından bildirilmiştir.Sevgili kardeşim nefis şeytanı lane bütün insanları YÜCE ALLAH CC.ın emirlerine karşı gelmek için elinden geleni yapmaktadır.KURANI KERİMDE şeytanların apaçık insanlara düşman olduğu bildilmiştir.Nefis isyana şeytanlar da dinden çıkartmak ve cehennem azabına ve ebedi cehennemlik olmaları için insalara ve cinlerin iman etmiş olanlarına musallat olup vesvese vermektedirler.Nefis ve şeytanlara uymamanın yolu ALLAH IN CC. emirlerini yapıp yasakladığı haramlardan kaçınmaktır.ALLAH IN CC.rızasını kazanmak KURANA VESÜNNETE uymak HZ.MUHAMMED MUSTAFANIN yolundan gitmek birm MÜRŞİDİ KAMİLE BAĞLANIP TASAVVUF VEFIKIH TEFSİR HADİS ALLAH DOSLARININ YOLARINDAN BİR YOL HALLERİNDEN BİR HAL İLİM İLAHİ AŞK VE ZİKİR MUHABBETULLAH SOHBET VEPEYGAMBER EFENDİMİZİN SAV. ÜSTÜN AHLAKIYLA AHLAKLANMAK RABBİM BÜTÜN ÜMMETİ MUHAMEDE ASV.NASİP VE MÜAYESSER EYLESİN. AMİN .ALLAH ZALİMLERİ SEVMEZ.AYETİ KERİME.

Futuhu'l Gayb - Abdulkadir